Difference between revisions of "ערך/ספר תורה"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(להעביר לנרתיק פחות או לחתוך חומש מתוך הספר. תורה לשמה סימנים כא וכה)
Line 12: Line 12:
 
=== עדיפות לנשיאה בימין ===
 
=== עדיפות לנשיאה בימין ===
 
תורה לשמה {{ממ|סימן כב}} הזכיר את הכתוב לענין תורה מימינו אש דת למו, וה"ה לשאר ספרי קודש. ובעיקר כשלובש תפילין שעל ידי זה יהיה מסובב במצוות כמבואר בגמרא בשבת {{ממ|כב.}} לענין הדלקת נר חנוכה.
 
תורה לשמה {{ממ|סימן כב}} הזכיר את הכתוב לענין תורה מימינו אש דת למו, וה"ה לשאר ספרי קודש. ובעיקר כשלובש תפילין שעל ידי זה יהיה מסובב במצוות כמבואר בגמרא בשבת {{ממ|כב.}} לענין הדלקת נר חנוכה.
 +
 +
== להעבירו לנרתיק פחות ==
 +
תורה לשמה {{ממ|סימן כא}} אוסר משום מעלים בקודש ואין מורידים.
 +
 +
== לחתוך מתוכנו חומש אחד ==
 +
תורה לשמה {{ממ|סימן כה}} אוסר.

Revision as of 00:10, 14 January 2021

טלטולו מבית לבית

תורה לשמה (סימן נח) תלה הדבר אם במקום ציבור או אצל יחיד.

הפחה כשאוחז בו

תורה לשמה (סימן נג) אוסר.

נגיעה בו כשהוא ערום

עם כפפות

תורה לשמה (סימן כו) חילק שאינו דומה למטפחת ואסור לגעת בו בספר תורה כיון שמיועד לידיים ולא לספר והרי זה דומה ליששכר איש כפר ברקאי שהיה כורך ידו בשיראים ועושה עבודה (פסחים נז.).

נשיאתו

עדיפות לנשיאה בימין

תורה לשמה (סימן כב) הזכיר את הכתוב לענין תורה מימינו אש דת למו, וה"ה לשאר ספרי קודש. ובעיקר כשלובש תפילין שעל ידי זה יהיה מסובב במצוות כמבואר בגמרא בשבת (כב.) לענין הדלקת נר חנוכה.

להעבירו לנרתיק פחות

תורה לשמה (סימן כא) אוסר משום מעלים בקודש ואין מורידים.

לחתוך מתוכנו חומש אחד

תורה לשמה (סימן כה) אוסר.