Difference between revisions of "ערך/נדר"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(מ''מ למיזם חדש על ה(מ)דף.)
(מ''מ למיזם חדש על ה(מ)דף.)
Line 23: Line 23:
 
== הנאת מודר הנאה שלא כדרך הנאתו ==
 
== הנאת מודר הנאה שלא כדרך הנאתו ==
 
עי' חדש על ה(מ)דף {{ממ|[[אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/נדרים/לג|נדרים לג]]}}.
 
עי' חדש על ה(מ)דף {{ממ|[[אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/נדרים/לג|נדרים לג]]}}.
 +
 +
== חיוב הרחקה באכילת מדיר ומודר על שולחן אחד ==
 +
עי' חדש על ה(מ)דף {{ממ|[[אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/נדרים/מא|נדרים מא]]}}.
  
 
== נדרי דוד ==
 
== נדרי דוד ==

Revision as of 23:06, 5 December 2022

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png נדר

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

נדר על דעת רבים

מותר להתירו לדבר מצוה (גיטין לו.).

מה נחשב דבר מצוה לענין זה

בבאר היטב (יו"ד סימן רכח ס"ק מ"ה) הביא מהר"מ הלוי [השלם מקור] שנישואין חשיבי דבר מצווה לענין זה.

זהירות מלנדור

כתב השו"ע (יו"ד סימן רנז סעיף ד) צריך ליזהר מלידור ואם פוסקים צדקה וצריך לפסוק עמהם יאמר בלי נדר.

בעליה לתורה

אם מנהג המקום לפסוק צדקה בעליה לתורה ואינו יכול שלא לפסוק ומאידך אינו יכול לומר בלי נדר כיון שהגבאי הוא שאומר המי שברך ולא שייך שיתנה דבריו בלא נדר, עיין תורה לשמה (סימן צא) שמותר לנדור בכהאי גוונא ואין בכך חשש.

חקירת החזון יחזקאל בהתפסה בדבר הנדור ובדבר האסור כאחת

עי' חדש על ה(מ)דף (נדרים יד).

בנדר לבטל את המצווה

עי' חדש על ה(מ)דף (נדרים טז).

סתם נדרים להחמיר או להקל

עי' חדש על ה(מ)דף (נדרים יט).

הנאת מודר הנאה שלא כדרך הנאתו

עי' חדש על ה(מ)דף (נדרים לג).

חיוב הרחקה באכילת מדיר ומודר על שולחן אחד

עי' חדש על ה(מ)דף (נדרים מא).

נדרי דוד

עי' חדש על ה(מ)דף (נדרים כב).

מעבר לתחילת הדף