Open main menu

לשלם עבורהEdit

תורה לשמה (סימן נ) הביא מהזוהר שרק בכה"ג נמשך עליו רוח דקדושא. ולכן הקונה מצוה קודם. ועיין שם שיברך על אתרוג שקנה אף שפחות מהודר ולא על אתרוג אחר אף שמהודר יותר. וכן שהחיינו יברך על פרי שקנה.

מעבר לתחילת הדף