Open main menu

ערך/מורה הוראה בפני רבו

בפני גדול הדורEdit

התוספות בברכות (לא: ד"ה מורה) מחדשים שהבא ללמוד בפני גדול הדור אף שעדיין לא למד ממנו והורה הוראה חשיב מורה הוראה בפני רבו וחייב מיתה[1].שולי הגליון


  1. ובכך ביארו טעם הדבר שהתחייב שמואל מיתה על שהורה הוראה בפני עלי אף שעדיין לא למד בפניו.

מעבר לתחילת הדף