ערך/זכירת יציאת מצרים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 00:57, 14 January 2022 by Sije (talk | contribs) (→‎הזכרת שירת הים: תיקון)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png זכירת יציאת מצרים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אם נחשבת בין מנין המצוות[edit]

הסמ"ק מנאה במצוה ק"י; ועי' צבי תפארת על המשנה (בסוף המשניות דפוס וילנה; ברכות פ"א מ"ה) שהקשה על [שאר] מוני המצוות שלא מנאוה.

חיוב הזכירה ביום ובלילה[edit]

כתב הרמב"ם (ק"ש פ"א ה"ג): ומצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך'.

שכח פרשת ציצית ואמת ויציב[edit]

פסק המגן אברהם (סימן סז סק"א) שחייב לחזור לכו"ע כיון שזכירת יציאת מצרים דאורייתא.

הזכרת שירת הים[edit]

בגמרא בברכות (יג:) מבואר שאם אמר הלכה שמוזכר בה יציאת מצרים יצא. עפ"ז כתב המגן אברהם (סימן סז סק"א) שכ"ש אם אמר שירת הים שיצא. והחתם סופר הקשה שהחיוב הוא לזכור יציאת מצרים והניסים שנעשו בה ולא קריעת ים סוף.

ורע"א בגליון השו"ע הביא דברי המג"א והוכיח דלא כדבריו מדברי המדרש (ש"ר פכ"ב): שנו רבותינו הקורא את שמע צריך להזכיר קריעת ים סוף ומכת בכורות באמת ויציב, ואם לא אמר מכת בכורות לא יצא. הרי שבהזכרת קריעת ים סוף לחוד לא סגי.

אם אפשר להזכיר יציאת מצרים של לילה קודם צאת הכוכבים[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (מגילה כא).

חילוקים בין דין 'זכירה' (שבכל לילה) ל'סיפור' (שבליל פסח)[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (מגילה כא).

מעבר לתחילת הדף