ערך/הפקר

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 15:16, 17 April 2023 by מצולות ים (talk | contribs) (הפקר בקטן בן י"ב לדעת הרמב"ם שהפקר מטעם נדר)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הפקר

הפקר בית דין[edit]

JewishBook-logo-שקוף.png ערך מורחב – הפקר בית דין

בשבת[edit]

הפקר בשבת אם אסור. דעת הרמב"ן (פסחים ד:) לאסור[1], וכ"כ הריטב"א (שבת קכ.). אך המאירי (שם קכז:) והרא"ש (נדרים פ"ד סימן יא) נקטו שמותר להפקיר בשבת.

וע"ע שדי חמד (מערכת הה"א אות ק') שהביא מחלוקת רבני האחרונים בזה. ובספר אברהם אזכור (למוהרא"ף, מערכת השי"ן אות ח"ן) ציין לעיין במה שכתב הרב המגיה בסוף ספר דנא פשרא ובתולדות אדם לר"ז. וע"ע פדה את אברהם (מערכת יום טוב אות ג') שכתב בשם הרב חיים לעולם (סימן ג) דמותר להפקיר ביום טוב וזוכה האחר מן ההפקר, עכ"ל.

חזרה מהפקר תוך ג' ימים[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (נדרים מג).

הפקר בהמתו המושכרת לגוי כדי להינצל משביתת בהמתו בשבת[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (נדרים מד).

בקטן[edit]

דעת החשק שלמה (מראה כהן ב"מ כב:) שמגיל י"ב יכול להפקיר ע"פ דעת הרמב"ם שהפקר מטעם נדר. וכ"כ המהר"ם שיק (מצוה קה סוף אות ב). והשערי יושר (ש"ה פכ"ג) פליג.שולי הגליון


  1. והוא מסברא כעין הקדש (ביצה לו:).
מעבר לתחילת הדף