ערך/הכנסת אורחים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 19:43, 16 October 2021 by יעקב שלם (talk | contribs) (לוויה אחר הכנסת אורחים)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הכנסת אורחים

לוויה[edit]

הגמרא במסכת סוטה (מו:) מאריכה במעלת המלווה את חבירו: אמר רבי יהושע בן לוי, בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם, שנאמר "ויצו עליו פרעה אנשים" וגו', נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה, שנאמר "ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה".

ועוד אמרו שם: אמר רב יהודה אמר רב, כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר, אינו ניזוק. רבינא אלויה לרבא בר יצחק ד' אמות בעיר, מטא לידיה היזיקא ואיתציל.

ובגודל עוונו של מי שאינו מלווה, איתא שם בגמרא: אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים שאילמלי ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים לתינוקות שנאמר ויעל משם בית אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר ויתקלסו בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח אמרו לו עלה שהקרחת עלינו את המקום

שיעור הלוויה מובא אף הוא בגמרא בסוטה (שם): ת"ר הרב לתלמיד - עד עיבורה של עיר. חבר לחבר - עד תחום שבת. תלמיד לרב - אין לו שיעור, וכמה, א"ר ששת עד פרסה. ולא אמרן אלא רבו שאינו מובהק, אבל רבו מובהק שלשה פרסאות. רב כהנא אלויה לרב שימי בר אשי מפום נהרא עד בי ציניתא דבבל כו'. רב מרדכי אלויה לרב אשי מהגרוניא ועד בי כיפי, ואמרי לה עד בי דורא.

מעבר לתחילת הדף