ערך/הודאת בעל דין כמאה עדים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הודאת בעל דין כמאה עדים

בקנס בזמן הזהEdit

דעת הסמ"ע (חו"מ סימן א סקי"ח) שהמודה בקנס בזמן הזה כיון שאין הודאתו מועילה לפוטרו משום מודה בקנס [1] ממילא חייב בהודאתו זו אף אם לא יביא בעל דינו עדים שהודאת בעל דין כמאה עדים. וכן דעת הש"ך (שם סקט"ז).

אמנם בדרכי משה (שם ס"ו) כתב שבשו"ת בנימין זאב (סימן קלב) משמע שאין הודאתו הודאה אף לענין דין הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, ושכן משמעות לשון הראב"ד והרמב"ן שלא נחלקו אלא באופן שבאו עדים אחר הודאתו ומשמע שבלא עדים לכולי עלמא הרי הוא פטור כיון שאין הודאתו מחייבתו מדין הודאת בעל דין. וכדעה זו הסיק הקצות החושן (שם סק"ו).

ובדרכי משה (שם) כתב 'ואפשר דהרמב"ן חולק בכל ענין ואם תפס לא מפקינן מיניה', וכתב הקצות החושן (שם) שממה שכתב 'ואפשר' משמע שלא פשיטא ליה שיתחייב על פי הודאתו.שולי הגליון


  1. כדעת הרמב"ן (הובא בטור סימן א) ודלא כדעת הראב"ד (הובא בטור שם).
מעבר לתחילת הדף