ערך/בושם בשבת: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

18 April 2021

12 February 2021

  • curprev 00:2600:26, 12 February 2021213.137.64.107 talk 395 bytes +395 יצירת דף עם התוכן "==אם מותר ליתן בושם במלבושים בשבת== אסור לכפות כוס מבושם על מלבוש בכדי להכניס בהם את ריח הב..."