Difference between revisions of "ספרי"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
Line 22: Line 22:
 
<big>אינדקס:</big>
 
<big>אינדקס:</big>
 
==במדבר==
 
==במדבר==
{{:ספרי/במדבר|במדבר}}
+
{{:ספרי/במדבר#ספר במדבר|במדבר}}
 
==דברים==
 
==דברים==
{{:ספרי/דברים|דברים}}
+
{{:ספרי/דברים#ספר דברים|דברים}}
  
 
[[קטגוריה:מדרשי הלכה|*]]
 
[[קטגוריה:מדרשי הלכה|*]]

Revision as of 01:10, 16 September 2020

זה ספר
ספרי
לא יכיל ספור מעלתו
יגיד עליו רעו שם המחבר וקדמותו
רבי שמעון בר יוחאי
סתימתו וחתימתו


תוכן

אינדקס:

במדבר

ספר במדבר

במדבר: פרק אפרק בפרק גפרק ד
נשא: פרק הפרק ופרק ז
בהעלותך: פרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יב
שלח: פרק יגפרק ידפרק טו
קרח: פרק טזפרק יזפרק יח
חקת: פרק יטפרק כפרק כאפרק כב
בלק: פרק כגפרק כדפרק כה
פינחס: פרק כופרק כזפרק כחפרק כטפרק ל
מטות: פרק לאפרק לב
מסעי: פרק לגפרק לדפרק להפרק לו

דברים

ספר דברים

דברים: פרק אפרק בפרק ג
ואתחנן: המשך פרק גפרק דפרק הפרק ופרק ז
עקב: המשך פרק זפרק חפרק טפרק יפרק יא
ראה: המשך פרק יאפרק יבפרק יגפרק ידפרק טופרק טז
שופטים: המשך פרק טזפרק יזפרק יחפרק יטפרק כפרק כא
כי תצא: המשך פרק כאפרק כבפרק כגפרק כדפרק כה
כי תבא: המשך פרק כופרק כזפרק כחפרק כט
נצבים: המשך פרק כטפרק ל
וילך: פרק לא
האזינו: פרק לב
וזאת הברכה: פרק לגפרק לד