Difference between revisions of "ספרי"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
Line 20: Line 20:
 
==תוכן==
 
==תוכן==
  
===ספר במדבר===
+
<big>אינדקס:</big>
'''במדבר''': [[ספרי/במדבר/א|פרק א]] ♦ [[ספרי/במדבר/ב|פרק ב]] ♦ [[ספרי/במדבר/ג|פרק ג]] ♦ [[ספרי/במדבר/ד|פרק ד]] <br>
+
==במדבר==
'''נשא''': [[ספרי/במדבר/ה|פרק ה]] ♦ [[ספרי/במדבר/ו|פרק ו]] ♦ [[ספרי/במדבר/ז|פרק ז]] <br>
+
{{:ספרי/במדבר|במדבר}}
'''בהעלותך''': [[ספרי/במדבר/ח|פרק ח]] ♦ [[ספרי/במדבר/ט|פרק ט]] ♦ [[ספרי/במדבר/י|פרק י]] ♦ [[ספרי/במדבר/יא|פרק יא]] ♦ [[ספרי/במדבר/יב|פרק יב]] <br>
+
==דברים==
'''שלח''': [[ספרי/במדבר/יג|פרק יג]] ♦ [[ספרי/במדבר/יד|פרק יד]] ♦ [[ספרי/במדבר/טו|פרק טו]] <br>
+
{{:ספרי/דברים|דברים}}
'''קרח''': [[ספרי/במדבר/טז|פרק טז]] ♦ [[ספרי/במדבר/יז|פרק יז]] ♦ [[ספרי/במדבר/יח|פרק יח]] <br>
 
'''חקת''': [[ספרי/במדבר/יט|פרק יט]] ♦ [[ספרי/במדבר/כ|פרק כ]] ♦ [[ספרי/במדבר/כא|פרק כא]] ♦ [[ספרי/במדבר/כב|פרק כב]] <br>
 
'''בלק''': [[ספרי/במדבר/כג|פרק כג]] ♦ [[ספרי/במדבר/כד|פרק כד]] ♦ [[ספרי/במדבר/כה|פרק כה]] <br>
 
'''פינחס''': [[ספרי/במדבר/כו|פרק כו]] ♦ [[ספרי/במדבר/כז|פרק כז]] ♦ [[ספרי/במדבר/כח|פרק כח]] ♦ [[ספרי/במדבר/כט|פרק כט]] ♦ [[ספרי/במדבר/ל|פרק ל]] <br>
 
'''מטות''': [[ספרי/במדבר/לא|פרק לא]] ♦ [[ספרי/במדבר/לב|פרק לב]] <br>
 
'''מסעי''': [[ספרי/במדבר/לג|פרק לג]] ♦ [[ספרי/במדבר/לד|פרק לד]] ♦ [[ספרי/במדבר/לה|פרק לה]] ♦ [[ספרי/במדבר/לו|פרק לו]]
 
 
 
===ספר דברים===
 
'''דברים''': [[ספרי/דברים/א|פרק א]] ♦ [[ספרי/דברים/ב|פרק ב]] ♦ [[ספרי/דברים/ג|פרק ג]]  <br>
 
'''ואתחנן''': [[ספרי/דברים/ג#פרשת ואתחנן|המשך פרק ג]] ♦ [[ספרי/דברים/ד|פרק ד]] ♦ [[ספרי/דברים/ה|פרק ה]] ♦ [[ספרי/דברים/ו|פרק ו]] ♦ [[ספרי/דברים/ז|פרק ז]] <br>
 
'''עקב''': [[ספרי/דברים/ז#פרשת עקב|המשך פרק ז]] ♦ [[ספרי/דברים/ח|פרק ח]] ♦ [[ספרי/דברים/ט|פרק ט]] ♦ [[ספרי/דברים/י|פרק י]] ♦ [[ספרי/דברים/יא|פרק יא]] <br>
 
'''ראה''': [[ספרי/דברים/יא#פרשת ראה|המשך פרק יא]] ♦ [[ספרי/דברים/יב|פרק יב]] ♦ [[ספרי/דברים/יג|פרק יג]] ♦ [[ספרי/דברים/יד|פרק יד]] ♦ [[ספרי/דברים/טו|פרק טו]] ♦ [[ספרי/דברים/טז|פרק טז]] <br>
 
'''שופטים''': [[ספרי/דברים/טז#פרשת שופטים|המשך פרק טז]] ♦ [[ספרי/דברים/יז|פרק יז]] ♦ [[ספרי/דברים/יח|פרק יח]] ♦ [[ספרי/דברים/יט|פרק יט]] ♦ [[ספרי/דברים/כ|פרק כ]] ♦ [[ספרי/דברים/כא|פרק כא]] <br>
 
'''כי תצא''':  [[ספרי/דברים/כא#פרשת תצא|המשך פרק כא]] ♦ [[ספרי/דברים/כב|פרק כב]] ♦ [[ספרי/דברים/כג|פרק כג]] ♦ [[ספרי/דברים/כד|פרק כד]] ♦ [[ספרי/דברים/כה|פרק כה]] <br>
 
'''כי תבוא''': [[ספרי/דברים/כו#פרשת תבא|המשך פרק כו]] ♦ [[ספרי/דברים/כז|פרק כז]] ♦ [[ספרי/דברים/כח|פרק כח]] ♦ [[ספרי/דברים/כט|פרק כט]] <br>
 
'''נצבים''': [[ספרי/דברים/כט#פרשת נצבים|המשך פרק כט]] ♦ [[ספרי/דברים/ל|פרק ל]] <br>
 
'''וילך''': [[ספרי/דברים/לא|פרק לא]] <br>
 
'''האזינו''': [[ספרי/דברים/לב|פרק לב]] <br>
 
'''וזאת הברכה''': [[ספרי/דברים/לג|פרק לג]] ♦ [[ספרי/דברים/לד|פרק לד]]
 
  
 
[[קטגוריה:מדרשי הלכה|*]]
 
[[קטגוריה:מדרשי הלכה|*]]

Revision as of 01:02, 16 September 2020

זה ספר
ספרי
לא יכיל ספור מעלתו
יגיד עליו רעו שם המחבר וקדמותו
רבי שמעון בר יוחאי
סתימתו וחתימתו


תוכן

אינדקס:

במדבר

ספר במדבר

במדבר: פרק אפרק בפרק גפרק ד
נשא: פרק הפרק ופרק ז
בהעלותך: פרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יב
שלח: פרק יגפרק ידפרק טו
קרח: פרק טזפרק יזפרק יח
חקת: פרק יטפרק כפרק כאפרק כב
בלק: פרק כגפרק כדפרק כה
פינחס: פרק כופרק כזפרק כחפרק כטפרק ל
מטות: פרק לאפרק לב
מסעי: פרק לגפרק לדפרק להפרק לו

דברים

ספר דברים

דברים: פרק אפרק בפרק ג
ואתחנן: המשך פרק גפרק דפרק הפרק ופרק ז
עקב: המשך פרק זפרק חפרק טפרק יפרק יא
ראה: המשך פרק יאפרק יבפרק יגפרק ידפרק טופרק טז
שופטים: המשך פרק טזפרק יזפרק יחפרק יטפרק כפרק כא
כי תצא: המשך פרק כאפרק כבפרק כגפרק כדפרק כה
כי תבא: המשך פרק כופרק כזפרק כחפרק כט
נצבים: המשך פרק כטפרק ל
וילך: פרק לא
האזינו: פרק לב
וזאת הברכה: פרק לגפרק לד