משתמש:שבח המצוות/פורטל:תרי"ג מצוות/מפתח המצוות לפי ספר יראים: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

9 June 2020

8 June 2020

  • curprev 13:5213:52, 8 June 2020שבח המצוות talk contribs 29,168 bytes +29,168 יצירת דף עם התוכן "ביוגרפיה - יראים ר' אליעזר ב"ר שמואל ממיץ [הרא"ם] חי בצרפת במאה הי"ב. היה מבעלי התוספות, מתלמ..."