משתמש:שבח המצוות/פורטל:תרי"ג מצוות/מפתח המצוות לפי הסמ"ג: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

9 June 2020

8 June 2020