משתמש:שבח המצוות/פורום עורכים תורניים: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

10 June 2020

  • curprev 12:0612:06, 10 June 2020שבח המצוות talk contribs 2,542 bytes +2,542 יצירת דף עם התוכן "שלום וברכה לחברי האוצר היקרים כל אחד ואחד בשמו הטוב יבורך! כידוע לכם עיקר מטרתו של 'האוצר..."