משתמש:מאן דאמר: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

30 April 2020

  • curprev 21:0221:02, 30 April 2020מאן דאמר talk contribs 370 bytes +370 יצירת דף עם התוכן "שלום לכולם האמת היא שאין לי מה לכתוב כאן, אפשר בזמן הזה להעלות דף נוסף... אבל פשוט מעצבן או..."