משתמש:אליה גלמן: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

25 June 2020

22 June 2020

6 June 2020

5 June 2020

  • curprev 00:0700:07, 5 June 2020אליה גלמן talk contribs 603 bytes +603 יצירת דף עם התוכן "שכחתי את הסיסמה לחשבון הקודם אז פתחתי חדש... מי שיודע איך מוזמן למחוק את הקודם.. תודה! {{תיב..."