Difference between revisions of "משנה/כתובות/ו"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(הקלדה מחדש, העתק ממהדורת מנטובה)
(עוגני משניות)
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה
+
{{ניווט כללי עליון}}
וירושתה הוא אוכל פירות בחייה
+
 
בושתה ופגמה שלה. ר' יהודה בן בתירה אומר בזמן
+
{{עוגןמ|א}} מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה הוא אוכל פירות בחייה. בושתה ופגמה שלה, רבי יהודה בן בתירה אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו חלק אחד ובזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה אחד, שלו ינתן מיד ושלה ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.
שבסתר לה ב' חלקי' ולו חלק אחד ובזמן שבגלוי לו שני
+
 
חלקים ולה אחד. שלו ינתן מיד ושלה ילקח בהן קרקע
+
{{עוגןמ|ב}} הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו, אמרו חכמים יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן.
והוא אוכל פירות: ב הפוסק מעות לחתנו ומת
+
 
חתנו אמרו חכמים יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה
+
{{עוגןמ|ג}} פסקה להכניס לו אלף דינר והוא פוסק כנגדן חמשה עשר מנה וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש שום במנה ושוה מנה אין לו אלא מנה שום במנה היא נותנת שלשים ואחד סלע ודינר ובארבע מאות היא נותנת חמש מאות, מה שחתן פוסק הוא פוסק פחות חומש.
ליתן ולך אי אפשי ליתן: ג פסקה להכניס לו
+
 
אלף דינר והוא פוסק כנגדן חמש' עשר מנה וכנגד השום
+
{{עוגןמ|ד}} פסקה להכניס לו כספים סלע כסף נעשה ששה דינרים החתן מקבל עליו עשרה דינרין לקופה לכל מנה ומנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה.
הוא פוסק פחות חומש שום במנה ושוה מנה אין לו אלא
+
 
מנה שום במנה היא נותנת שלשים ואחד סלע ודינר
+
{{עוגןמ|ה}} המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז, פסק להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשאכניסה לביתי אכסנה בכסותי אלא מכסה ועודה בבית אביה. וכן המשיא את היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז ואם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה.
ובארבע מאות היא נותנת חמש מאות. מה שחתן פוסק
+
 
הוא פוסק פחות חומש: ד פסקה להכניס לו
+
{{עוגןמ|ו}} יתומה שהשיאתה אמה או אחיה מדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז, יכולה היא משתגדיל להוציא מידן מה שראוי להנתן לה, רבי יהודה אומר אם השיא את הבת הראשונה ינתן לשנייה כדרך שנתן לראשונה, וחכמים אומרים פעמים שאדם עני והעשיר או העשיר והעני אלא שמין את הנכסים ונותני' לה.
כספים סלע כסף נעשה ששה דינרים החתן מקבל עליו
+
 
עשרה דינרין לקופה לכל מנה ומנה. רבן שמעון בן
+
{{עוגןמ|ז}} המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן בעלי עלי, יעשה השליש מה שהושלש בידו, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למוכרה הרי היא מכורה מעכשיו. במה דברים אמורים בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום.
גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה: ה המשיא
+
 
את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז פסק להכניס'
+
{{שולי הגליון}}
ערומה לא יאמ' הבעל כשאכניסה לביתי אכסנה בכסותי
+
{{ניווט כללי תחתון}}
אלא מכסה ועודה בבית אביה. וכן המשיא את היתומה
 
לא יפחות לה מחמשים זוז ואם יש בכיס מפרנסין אותה
 
לפי כבודה: ו יתומה שהשיאתה אמה או
 
אחיה מדעת' וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה היא
 
משתגדיל להוציא מידן מה שראוי להנתן לה. רבי
 
יהודה אומר אם השיא את הבת הראשונה ינתן לשנייה
 
כדרך שנתן לראשונה וחכמים אומרים פעמים שאדם עני
 
והעשיר או העשיר והעני אלא שמין את הנכסים ונותני'
 
לה. ז המשליש מעות לבתו והיא אומרת
 
נאמן בעלי עלי יעשה השליש מה שהושלש בידו דברי
 
רבי מאיר. רבי יוסי אומר וכי אינה אלא שדה והיא
 
רוצה למוכרה הרי היא מכורה מעכשיו. במה דברים
 
אמורים בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום:
 

Latest revision as of 19:24, 21 January 2021

משנה TriangleArrow-Left.svg כתובות TriangleArrow-Left.svg ו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה


מפרשי הדף

תוספות יום טוב
תוספות רבי עקיבא איגר
תפארת ישראל - יכין
תפארת ישראל - בועז


מפרשי המשנה

פירוש המשנה לרמב"ם
הון עשיר


דפים מקושרים

(א) מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה הוא אוכל פירות בחייה. בושתה ופגמה שלה, רבי יהודה בן בתירה אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו חלק אחד ובזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה אחד, שלו ינתן מיד ושלה ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות.

(ב) הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו, אמרו חכמים יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן.

(ג) פסקה להכניס לו אלף דינר והוא פוסק כנגדן חמשה עשר מנה וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש שום במנה ושוה מנה אין לו אלא מנה שום במנה היא נותנת שלשים ואחד סלע ודינר ובארבע מאות היא נותנת חמש מאות, מה שחתן פוסק הוא פוסק פחות חומש.

(ד) פסקה להכניס לו כספים סלע כסף נעשה ששה דינרים החתן מקבל עליו עשרה דינרין לקופה לכל מנה ומנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה.

(ה) המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז, פסק להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשאכניסה לביתי אכסנה בכסותי אלא מכסה ועודה בבית אביה. וכן המשיא את היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז ואם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה.

(ו) יתומה שהשיאתה אמה או אחיה מדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז, יכולה היא משתגדיל להוציא מידן מה שראוי להנתן לה, רבי יהודה אומר אם השיא את הבת הראשונה ינתן לשנייה כדרך שנתן לראשונה, וחכמים אומרים פעמים שאדם עני והעשיר או העשיר והעני אלא שמין את הנכסים ונותני' לה.

(ז) המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן בעלי עלי, יעשה השליש מה שהושלש בידו, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למוכרה הרי היא מכורה מעכשיו. במה דברים אמורים בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום.שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף