מראי מקומות/יורה דעה/רמז

Revision as of 19:34, 23 November 2021 by אור חדש (talk | contribs) (מספר אור חדש, באדיבות המחבר הרב אהרן אופיר)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png רמז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרכי משה
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
פתחי תשובה
ש"ך
באר הגולה
ביאור הגר"א


חכמת אדם


מראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


פתיחה להלכות צדקהEdit

הטעם שאין מברכין על הצדקה

עי' במה שכתבתי באו"ח בסי' תרצה, גבי ברכה על משלוח מנות.

מצא צדקה ואינו יודע מאיזה קופה הוא

בספק שנמצאו מעות קרוב לאחד מהקופות ילך לקרוב, ומחצה על מחצה ילך לחמור, כעין הא דשקלים פ"ז מ"א.

סימן רמזEdit

לא תאמץ את לבבך ואל ירע לבבך

עי' במה שכתבתי גבי זה באו"ח בסי' קנו, בדינים דאורייתא.

הנותן צדקה כדי להתגאות בה, אם מצוה רעועה בידו או עבירה בידו

היראים בסי' קסז, כתב דלא מיבעיא דאינו מקבל שכר אלא אף נענש עליה.

מי שרודף לעשות צדקה

בב"ב ט:, אמרי' דהקב"ה מזמן לו אנשים טובים כדי לקבל עליהם שכר גדול, וכן מזמן לו מעות לעשות בהם צדקה.

אם צדקה ומעשר כספים מביאים עושר

הטור והרמ"א בסעיף ד, כתבו דמעשרים, ועי' במה שכתבתי בזה בסי' שלא, גבי מעשר כספים, בסופו.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף