Difference between revisions of "מפתחי חכמת אמת/כח"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(כח: ה' מוצאות הפה, ונפש, רוח, נשמה, חיה, ויחידה)
 
(No difference)

Latest revision as of 10:22, 13 February 2020

מפתחי חכמת אמת TriangleArrow-Left.svg כח

כח.
ה' מוצאות הפה, ונפש, רוח, נשמה, חיה, ויחידה
(נר"נ ח"י)

כפי שידוע מתחלקות האותיות בדיבור הפה לה' מוצאות: שביטוי האותיות אחה"ע בא מגרון, והאותיות גיכ"ק מהחיך, והאותיות זסר"ץ מהשינים, והאותיות דטלנ"ת מהלשון, והאותיות בומ"ף משפתים, שבס"ה יש ה' מוצאות.

וה' בחינות אלו מתחלקות ג"כ לארבעת העולמות אבי"ע, ועולם החמישי הנקרא אדם-קדמון כנ"ל. גם יש לכל נשמה ה' בחינות, כלומר שכל בחי' נשמה כלולה מהן ונקראות: נפש, רוח, נשמה, חי' יחידה. בחינה התחתונה ביותר היא בחי' "נפש" והעליונה מכולן היא בחינת "יחידה"[א]. וכן הן מתחלקות להעולמות הנ"ל. אדם קדמון עולם החמישי הוא בחינת "יחידה" העליונה ביותר, ואצילות בחינת חי', בריאה בחינת נשמה, יצירה בחינת רוח, ועשי' בחינת נפש, הקטנה מכלן[ב].  1. ובענין ה' בחינות נשמה אלו, עיין מדרש רבה (בראשית י"ד) דמבואר פרטי עניני נצוצי נשמה אלו, ובמפרשים שם. ובאמת חושב שם "יחידה" קודם ל"חיה", אך כשמפרש ומבאר עניניהם מבאר מקודם את ענין ה"חיה" ואח"כ "יחידה", ועיין מדרש רבה (דברים ב') שחושב "חיה" קודם "יחידה", אך חושב "רוח" קודם "נפש". עיי"ש.
  2. ולאחר שביארנו שארבעה עולמות אלו ואדם קדמון, הם עשר ספירות אחת בכללות העולמות, מובן ממילא, שה' הבחינות אלו דנפש רוח נשמה חיה ויחידה, מתחלקות ג"כ בעשר ספירות דכל עולם ועולם בפרט באותו האופן עצמו: כתר בבחי' יחידה, חכמה בבחי' חי', ובינה בבחי' נשמה - כמ"ש "ונשמת שדי תבונה", הרי שאצל נשמה כתיב תבינם - וזעיר אנפין בבחי' רוח, ומלכות בבחי' נפש, ובאופן הזה מתחלקות ג"כ הה' מוצאות הפה.
שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף