Difference between revisions of "מפתחי חכמת אמת/כד"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(כד: שיר פשוט, מכופל, משולש, מרובע)
 
(No difference)

Latest revision as of 09:29, 13 February 2020

מפתחי חכמת אמת TriangleArrow-Left.svg כד

כד.
שיר פשוט, מכופל, משולש, מרובע

כמו שביארנו שיש ד' מילואים לשם הוי': ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן, שענינים הוא חשבון ד' אותיות הוי' במילואיהן, כן יש חשבון לשם הוי' ברוך הוא בריבוע כזה: "י', י"ה, יה"ו, הוי"ה", שבחשבון הזה יש בו ג"כ עשר אותיות, וגימ' ע"ב, הכל כמו בשם ע"ב דלמעלה.

ועשר אותיות אלו שבשם הוי' בריבוע, מרמזין על עשר הספירות על דרך זה: ה"יוד" הראשונה לכתר, וה"יוד הי" שלאחרי' לחכמה ובינה, וה"יוד הי ואו" לחסד גבורה תפארת, וה"יוד הי ואו הי" לנצח הוד יסוד ומלכות.

ולכן נקרא הכתר "שיר פשוט"[א], משום שנרמז, בחשבון זה של שם הוי' בריבוע, באות יוד הראשונה, שהיא אות בפני עצמה ואין לה צירוף. וחכמה ובינה נקראות "שיר מכופל" להיותן נרמזות באותיות "יוד הי" שהנה שתי אותיות יחד "כפול", וחסד גבורה תפארת, נקראות "שיר משולש", להיותן נרמזות באותיות "יוד הי ואו" שהן ג' אותיות מחוברות יחד, ונצח הוד יסוד ומלכות, נקראות "שיר מרובע", להיותן נרמזות באותיות "יוד הי ואו הי" שהן ד' אותיות מחוברות יחד, וכן יש את החשבון הזה של "ריבוע" בכל שאר השמות כמו בשם אדני, אשר החשבון הוא: "א, אד', אדני, אדני", שמספרו לפי חשבון זה עולה קכ"ו. וכן באופן זה בשאר השמות. ויש עוד חשבון בשמות ע"י "הכאה"[ב], למשל בהוי' חושבין י' פעמים י', ה' פעמים ה', ו' פעמים ו', ה' פעמים ה'. ועד"ז בשאר השמות.  1. "אשל אברהם" ובזה"ק כמה פעמים.
  2. ועיין בסו"ס "תפארת ישראל" להמהרי"ח זצ"ל אופנים שונים בחשבון השמות.
שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף