Difference between revisions of "מפתחי חכמת אמת/כב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(כב: ד' שמות: ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן)
 
(No difference)

Latest revision as of 09:02, 13 February 2020

מפתחי חכמת אמת TriangleArrow-Left.svg כב

כב.
ד' שמות: ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן

כמו שביארנו, כי מאדם קדמון נתפשטו עולמות עד אין מספר, ובכלל הם ד' עולמות אבי"ע, כמו"כ נתפשטו משם הוי' דאדם קדמון כמה שמות הוי' במילואיהם, והעיקר הוא התפשטות ד' הויות במילואיהן שהם: ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן. והשתנות השמות הוא בשנוי המילואים לשם הוי' ברוך הוא.

ע"ב.

מילוי השם הזה הוא:

האות י' משם הוי' ב"ה במילוי כזה: "יו"ד", בגי' עשרים.

האות ה' נתמלאה כזה: "ה"י", בגי' חמשה עשר.

אות ו' נתמלאה: "ויו", גי' עשרים ושתים.

ואות ה' האחרונה נתמלאה כראשונה ביוד, בגי' חמשה עשר.

שבס"ה עולה כל ההויה למספר שבעים ושתים, ומשום זה נקרא המילוי הזה "מילוי ע"ב".

ס"ג.

מילוי השם הזה הוא:

האות י' מהוי' שלו במילוי הנ"ל בגי' עשרים.

ואות ה' ג"כ כנ"ל גי' חמשה עשר.

ומילוי האות ו' כזה: "ואו" בגי' שלשה עשר.

וה' אחרונה כראשונה בגי' חמשה עשר.

ובס"ה עולה מספרו שלשה וששים, ומשו"ז נקרא המילוי הזה "מילוי ס"ג".

מ"ה.

מילוי השם הזה הוא:

האות י' כנ"ל בגי' עשרים.

האות ה' נתמלאה כזה: "הא", בגי' ששה.

ואות ו' נתמלאה: "ואו".

ואות ה' האחרונה כראשונה.

ובס"ה עולה כל ההוי' למספר ארבעים וחמשה.

ומשום זה נקרא המילוי הזה "מילוי מ"ה".

ב"ן.

מילוי השם הזה הוא:

האות י' כנ"ל.

האות ה' נתמלאה כזה: "ה"ה".

האות ו' נתמלאה: "ו"ו".

ואות ה' האחרונה נתמלאה כראשונה.

ובס"ה עולה מספרו חמשים ושנים, ומשום זה נקרא המילוי הזה "מילוי ב"ן".


ארבעה שמות אלו נתפשטו לארבעה העולמות: ע"ב לאצילות, ס"ג לבריאה, מ"ה ליצירה, ב"ן לעשיה.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף