Difference between revisions of "מעשה רקח/מקוואות/ח"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא+פרידברג) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
m (מערכת העביר את הדף מעשה רקח/מקואות/ח לשם מעשה רקח/מקוואות/ח)
 
(No difference)

Latest revision as of 22:11, 23 May 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מעשה רקח TriangleArrow-Left.svg מקוואות TriangleArrow-Left.svg ח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
מעשה רקח
קרית ספרדפים מקושרים

ספר מעשה רקח פרק ח מהלכות מקואות

א[edit]

ומקום פרסות רגלי בהמה וכו'. פי' להטביל בו הכלים הטמאים וכ"כ רבינו:

ב[edit]

סדרי המערה. גירסת המשנה חורי המערה ובב"י יו"ד סי' ר"א הביא מחלוקת:

ה[edit]

שנסדק לשנים. בדפוס מגדל עוז לשתי וכן הוא במשנה וכן העתיק מרן ז"ל:

ו[edit]

ואפילו מדבריהם וכו'. טעות סופר הניכר הוא וצ"ל ואפילו מדברים שהם מברייתו של מים ודלא כרבן שמעון בן גמליאל שם במשנה אלא כת"ק אלא שיש להקשות דהא קי"ל כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו ומרן ז"ל בפ"ט [דטומאת מת ה"ה] כתב דרבינו ס"ל דהוא הדין בברייתא הן אמת שמצאנו לאחד גדול מדבר שזה הדבר דוקא היכא דמסתבר טעמיה בש"ס ודעת רבינו לא אתבריר ועיין מ"ש לקמן הל' י"א:

וכל שעיקרו מן התורה וכו'. בלשון זה נתחבטו בו גאוני עולם דמשמע מדבריהם אינו כדין תורה

וספיקו להקל והכא דוקא הוא להחמיר מפני שעיקרו מן התורה והא מצינו לרבינו בהיפך ועוד בדברי מרן ז"ל פ"א דהלכות אישות גבי קידושין ומהרשד"ם ז"ל יו"ד סי' קל"א וכן הפר"ח יו"ד ז"ל סי' כ"ט וגם הוא הביא דברי הרשב"א והרשב"ץ שעמדו בזה. ואחרי דבריהם ז"ל אין להאריך זולת מה שנראה לענ"ד בכוונת רבינו דכיון שכל הספיקות אינן אלא מדבריהם דכל ספיקא רחמנא שריא מעתה הם אמרו דבדבר שהוא מפורש בתורה אזלינן בספיקו להחמיר ודבר שהוא הלכה למשה מסיני אף שהוא כשל תורה מ"מ כיון שאינו מפורש בפסוק נמסר הדבר לחכמים שפעמים הולכים בספיקו להקל ופעמים להחמיר דהם אמרו והם אמרו והן הן דברי רבינו כאן וספ"ט דטומאת מת ויתיישבו גם בזה דברי הרב המגיד ומרן ז"ל בפ"א דהל' אישות אף שלא ביארו דבר זה מ"מ כדי לכוין דברי רבינו ודבריהם הקדושים ניתן ליאמר וגם רוב הסוגיאות יתיישבו בזה ועיין עוד בס' צרור החיים ז"ל שפלפל הרבה בענין זה והנראה לענ"ד כתבתי כדי שלא להניח דבריהם הנחמדים בסתירה וצ"ע והאמת יורה דרכו:

ח[edit]

ג' גומות וכו'. על מ"ש מרן ז"ל מהסוגיא דפ' אין דורשין דמחלוקתן בגוד אחית וכו' עיין מה שכתבתי לעיל פ"ה הל' ו' בשם התוס' יו"ט ז"ל:

יא[edit]

כל שתחילת ברייתו מן המים וכו'. ברייתא דרבן שמעון בן גמליאל בזבחים דף כ"ב אלא שיש לתמוה דלעיל הל' ו' פסק רבינו דכל שתחילת ברייתו מן המים אינו ממעט וסותר מ"ש כאן בפרק א' ששם פסק דלא כרשב"ג וכמ"ש שם וראיתי להרב ב"י יו"ד סי' ר"א ד"ה תנן פ"ו דמקואות וכו' תירץ דהך ברייתא דרשב"ג מודה בה ת"ק דמתני' ופסק כת"ק עיי"ש והתוס' יו"ט ז"ל חלק עליו ולא תירץ לדברי רבינו כלום אך לא נרגש דגם הב"י גופיה פסק לשני דינים אלו בשו"ע סעיף ל"ג ונ"ב ותמהתי על המפרשים ז"ל איך לא נתעוררו על זה:

ומטבילין בעינו של דג. שם בזבחים ופירש"י שנימוק שומן עינו בחורו ע"כ וקצת קשה דמשמע דלטבול בתוך שומן עינו קאמר דאל"כ הו"ל למיכתב שנתרוקן העין ונתמלא מים כשירים וזו לא שמענו שיהא שומן הדג חשוב כמים אך ראיתי להלבוש ז"ל שם שכתב בפירוש דשומן עינו של דג חשוב כמים ומטבילין בתוכו:

יב[edit]

ומעלה אותה דרך שוליה. וכן פסק לעיל פ"ה הל' ג' ועיין מ"ש שם ועמ"ש מרן ז"ל דברי הריב"ש ז"ל נראין הדברים וקרובים אל השכל:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון