Difference between revisions of "מעשה רקח/מקוואות/ד"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא+פרידברג) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
m (מערכת העביר את הדף מעשה רקח/מקואות/ד לשם מעשה רקח/מקוואות/ד)
 
(No difference)

Latest revision as of 22:10, 23 May 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מעשה רקח TriangleArrow-Left.svg מקוואות TriangleArrow-Left.svg ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
ברכת אברהם
מעשה רקח
קרית ספרדפים מקושרים

ספר מעשה רקח פרק ד מהלכות מקואות

ב[edit]

אע"פ שפיסול מים שאובין מדברי סופרים למדוהו בהיקש וכו'. אף דבהקש על הרוב הוא דבר תורה שהרי קי"ל אין משיבין על ההיקש ולפעמים אתי היקש ומפיק מק"ו מ"מ רבינו ס"ל דזה אינו אלא אסמכתא בעלמא ולעולם מדרבנן גמור הוא ועיין עוד לרבינו בפירוש המשנה פ"ב משנה ז' אך קשה קצת דכמה גזרות גזרו בזה כמ"ש לקמיה ואם הוא מדרבנן למה הוצרכו להחמיר כ"כ וגזרה לגזרה ויש ליישב ועיין להרב ב"י יו"ד סי' ר"א ועיין מ"ש לקמן פ"ה הל' ד':

ד[edit]

המניח כלים תחת הצינור וכו'. שקבעו ואח"כ חקקו קאמר וכמ"ש ז"ל בפירוש המשנה וכ"כ המפרשים ז"ל וכאן העתיק לשון המשנה וסמך על מ"ש לקמן פ"ו הל' ו' ועיין מ"ש מרן ז"ל בישוב דעת רבינו וגם בפירוש המשנה די"ח דברים פסק רבינו כר' מאיר להדיא שהרי מנה אוכלין וכלים בחדא כמסקנא דהתם ואף דבפ"ד דאיסורי ביאה פסק דחז"ל גזרו על הכותים בין זכרים בין נקבות שיהיו כזבים לכל דבריהם והך מיתוקמא מי"ח דבר לר' יוסי כדאיתא התם מ"מ אין כאן גמגום דהדין אמת לכו"ע:

ה[edit]

וכן המסדר את הקנקנים בתוך המקוה כדי לחסמן. הוצרך לבאר כדי לחסמן דאל"כ הו"ל כממלא שהרי נתכוון שיתמלאו ודומיא דמניח קנקנים בראש הגג דבעינן שהניחם כדי לנגבן וכמ"ש בדין הקודם:

ו[edit]

שאם היה במקוה פחות מארבעים סאה. בדפוס מגדל עוז מוסיף ונפלו לתוכן שלשה לוגין והשלימו לארבעים סאה הכל פסול. ונוסחתנו נראית שהרי מכמה משניות מוכח דלא בעינן שיהיו שלשה לוגין עיין בדברי רבינו לקמן פ"ה:

ז[edit]

מקוה שיש בו ארבעים סאה וכו'. על מ"ש מרן לתמיהת הרא"ש ז"ל על דברי רבינו היה נראה עוד שאם שאב בכד לא הוציא מהמים הכשרים משא"כ בנותן סאה ונוטל סאה שנתערבו המים שהוציא הסאה בהכרח הוא מוציא מהכשרים ולכך לא נכשיר אלא עד רובו וההיא דמקוה נמי הו"ל ע"י המשכה ולקמן פסק רבינו דשאובה שהמשיכוה כולה כשרה:

ט[edit]

הורו מקצת הגאונים וכו'. עיין לרבינו בפירוש המשנה שהפליג בדבר זה ומ"מ מדברי הרא"ש ז"ל שם נראה שתופס כדברי הגאונים ועיין עוד להרב ב"י יו"ד סי' ר"א וכבר מרן ז"ל ביאר דעת רבינו בטוב טעם ודעת עוד ראיתי בס' לחם חמודות דף ש"ח שכתב דרך אחר על דברי רבינו עיי"ש:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון