מסכת כלה רבתי/י: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

24 November 2022

  • curprev 01:2101:21, 24 November 2022בן אבנר talk contribs 23,548 bytes +23,548 יצירת דף עם התוכן "{{ניווט כללי עליון}} {{עוגןמ|א}} {{הערה|במהדורת היגר הוא פרק ט'.}}כיצד מרקדין לפני כלה{{הערה|{{מ..."