מלך שלם/פסחים/נג/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 15:25, 19 January 2021 by מי אדיר (talk | contribs) (הקלדה מדפוס סלוניקי)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מלך שלם TriangleArrow-Left.svg פסחים TriangleArrow-Left.svg נג TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
ריטב"א
תוספות רי"ד
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש
מלך שלם

שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


לדף זה באתר "על התורה" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

דף ג"ן

וז"ל א"ר יוחנן כל המטיל מלאי לכיס של ת"ח זוכה ויושב בישבה של מעלה שנאמר כי בצל החכמה בצל הכסף. וכתב רש"י ז"ל במחיצת החכם יכנס זה בעל הכסף שהוא מהנה אותו מנכסיו. וקשה מילת מלאי ורש"י פי' נותן סחורה לת"ח להשתכר בהם. וקשה איך נרמז במילת מלאי סחורה. ונראה דמילת מלאי ר"ל כל צרכו ובסחורה נותן לו סחורה שישתכר כל צרכו והוא מעין מ"ש הרב בעל טירת כסף שהבאתי דבריו למעלה{{הערה|בפירושיו לפסחים לא נדפס.]} ואז אין היקש למחצה ממהנה לת"ח כלם שוים לטובה חלק כחלק יאכלו. וזהו שרימזו התוס' על מ"ש הגמרא וז"ל ר' יאודה אומר באמה בת ה' טפחים והלוחות ארכן ששה כו' עד נשתייר שם טפח ששם עמודים עומדים שנאמר אפיריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון וכתיב עמודיו עשה כסף. וכתבו התוס' נראה לר"ת דסימן להעמדת יש' היה, עכ"ל. וקשה דהיה די בעמוד אחד, ונראה דרומז אחד למחזיק ידי לומדי התורה והוא עמוד א' מצד ימין דהמחזיק קודם ללומד כמו שהקדים זבולות הקטן ליששכר הגדול וכמו שאמרו בתלמוד ירושלמי דכשיעשה הקב"ה לעתיד לבוא הסעודה לצדיקים תחת עץ החיים שיש המחזיק למעלה והלומד למטה, וז"ש הכתוב כי בצל החכמה דהיינו עמוד א' שרומז למחזיק יושב בצל החכמה דהיינו אצל הלוחות והלוחות אצל בעל הכסף שהוא הת"ח כלם שוים לטובה ואין חילוק בין זה לזה.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף