מלך שלם/פסחים/ב/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 13:48, 19 January 2021 by מי אדיר (talk | contribs) (הקלדה מדפוס סלוניקי)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מלך שלם TriangleArrow-Left.svg פסחים TriangleArrow-Left.svg ב TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
ריטב"א
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
רש"ש
מלך שלם

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת
שאלות חזרה


לדף זה באתר "על התורה" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

שם[1]

וז"ל אך חושך ישופני לעולם הבא שהוא דומה ליום ועכשיו אפילו העולם הזה שהוא דומה ללילה אור בעדני. ופירש רש"י אמר דוד אני אמרתי מפני החטא שחטאתי שאף מן העולם הבא אהיה טרוד ועכשיו שמחל לי על העון אף בעולם הזה שהוא חשוך והייתי שרוי בחרפה וחושך האיר בעדני שהודיע הקב"ה לשונאי דוד בימי שלמה שמחל לדוד בחיי שלמה כשבקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים ודבקו השערים זה בזה בפ' אלו מגלחים.

ולהבין נקדים גמרה פ"א דחגיגה וז"ל רשב"ע אומר איזהו מעוות לא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר הוליד אין לא הוליד לא והא תניא כו' אבל הבא על אשת איש ואסרה על בעלה נטרד מן העולם והלך לו, ופירש רש"י ז"ל נטרד מן העולם אין לו עוד תשובה למי שעשה דבר שאין לו רפואה.

עוד נקדים תוס' פ"א דכתובות ד"ט ד"ה כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו וא"ת והרי חזר אוריה ונתבטל הגט וי"ל שהיה מתנה אם לא יחזור בסוף המלחמה והרי לא חזר לבסוף, וניחא לפי' זה הא דאמרינן בפרק הזהב דנ"ט נוח לו לאדם שיבטל ספק אש איש ואל ילבין פני חבירו ברבים ומפיק ליה מהאי מעשה דבת שבע דספק אשת איש הואי דדילמא יחזור מן המלחמה. ור"ת מפרש כותב גט כריתות לגמרי בלא שום תנאי, ולפי' קשה אמאי קרי לה ספק אשת איש הא הואי גרושים גמורים ואומר ר"ת דקרי לה ספק אשת איש לפי שהיו מגרשין בצינעא שלא יהא נודע ויקפצו עליה בני אדם לקדשה. ולפי' הקונטריס קשה קצת איך בא עליה למה לא היה ירא שמא יחזור, עכ"ל.

והנה דוד ספוקי מספקא ליה אם גרשה אוריה לגמרי או לא דאם לא גרשה לגמרי היתה אשת איש בשעה שבא עליה. והראיה דספוקי מספקא ליה לדוד אי גרשה אוריה לגמרי או לא, דאם לא היה ספק בידו איך שלחו לאוריה שילך לביתו דמה איכפת לו אם ילך אם לא ילך הלא פנויה היא ואם יבא עליה אוריה צריך קדושין אחרים (והבחנת) [והבחנה] ואם כן טוב שלא ילך לביתו משילך ויבא עליה.

וז"ש דוד אך חושך ישופני לעולם הבא שהוא דומה ליום דהבא על אשת איש והוליד ממנה ממזר אין לו תקנה, ועכשיו שידעתי בבירור דהיתה מגורשת לגמרי, אפילו העולם הזה שהוא דומה ללילה אור בעדני, והראיה שיצא ממנה שלמה שהיה חכם בתורה בהכרח דבת שבע היה ראויה לי וכמ"ש הגמרה דהנושא אשה כשירה הויין ליה בנים בעלי חכמה בעלי עושר כמו כן היה שלמה המלך, ועיין במ"ש בספ' זה במקום אחר יע"ש.

ובזה יובן תלמוד ירושלמי בפ' סדר תעניות וז"ל אמר ר' אבהו כתיב בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחב לי אמר דוד לפני הקב"ה על כל צרה שהייתי נכנס בתוכה לא היית מרחיב(ת) לי נכנסתי לצרתה של בת שבע נתת לי את שלמה כו' שלישית שהיו ישראל אומרים מה דוד סבור שהמלכות נשתלם מבת שבע הרחיב לו הקב"ה שנאמר הנה בן נולד לך כי שלמה יהיה שמו וכי כל הבנים אינם נולדים ומהו נולך לך לרפואתך מן חטייא שלך ע"י מי על ידי נתן הנביא שנאמר וישלח ביד נתן ויקרא את שמו ידידיא, ע"כ:



שולי הגליון


  1. בנדפס נדפס אחרי פירושו לפסחים ד: ובמהדורתנו הועבר למקומו.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף