Changes

יצירה
Line 1: Line 1:  
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
   −
כי לא אל חפץ רשע אתה (כתוב ברמז ס"ב וברמז רל"א וברמז שכ"ו) אין אתה חפץ בחיובן של בריות שנאמר אמור אליהם חי אני נאם ה' אם אחפוץ במות המת. לא יגורך רע שאין גר אתה אצל הרעה ולא הרעה גרה אצלך, אתה מוצא שלש לגיונות הולכים לפני הקב"ה ואלו הם, צדק לפניו יהלך, ואש לפניו תאכל, לפניו ילך דבר, ואיזה הפנימי שלהם צדק שנאמר ולך תהיה צדקה. א"ר יודן להודיעך כמה כחה של צדקה, ועד היכן מתן שכרה.
+
'כי לא אל חפץ רשע אתה' (תהלים ה ה), אין אתה חפץ בחיובן של בריות, שנאמר (יחזקאל לג יא) 'אמור אליהם חי אני נאם ה' אם אחפוץ במות המת'. 'לא יגורך רע', שאין גר אתה אצל הרעה ולא הרעה גרה אצלך. אתה מוצא שלש לגיונות הולכים לפני הקב"ה, ואלו הם, 'צדק לפניו יהלך' (תהלים פה יד), ו'אש לפניו תאכל' (תהלים נ ג), 'לפניו ילך דבר' (חבקוק ג ה), ואיזה הפנימי שלהם, צדק, שנאמר (דברים כד יג) 'ולך תהיה צדקה'. א"ר יודן, להודיעך כמה כחה של צדקה, ועד היכן מתן שכרה.
    
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}