Changes

m
→‎top: הוספת תבניות ניווט ותיקון קישורים
Line 1: Line 1:  +
{{ניווט כללי עליון}}
 +
 
'''ולימא ליה.''' בפרהסיא:
 
'''ולימא ליה.''' בפרהסיא:
   Line 19: Line 21:  
'''ודאתו מינייהו ניפוק עלייהו.''' היוצאין מבניך יוציאו הוצאות למלכי רומי העומדין אחרי על סמך הממון הלז:
 
'''ודאתו מינייהו ניפוק עלייהו.''' היוצאין מבניך יוציאו הוצאות למלכי רומי העומדין אחרי על סמך הממון הלז:
   −
'''נקרתא.''' מערה לשון נקרת הצור <small>(שמות לג)</small>:
+
'''נקרתא.''' מערה לשון נקרת הצור {{ממ|שמות לג}}:
    
'''לביתיה דרבי.''' ללמוד תורה:
 
'''לביתיה דרבי.''' ללמוד תורה:
Line 41: Line 43:  
'''בלא מיכסא.''' כלומר אוי לך הואיל ועליהן אתה נהרג שלא מלתה את עצמך ותטול חלק עמהם:
 
'''בלא מיכסא.''' כלומר אוי לך הואיל ועליהן אתה נהרג שלא מלתה את עצמך ותטול חלק עמהם:
   −
'''והיתה לאהרן ולבניו.''' בלחם הפנים כתיב וכהן נוטל מחצה כדאמרינן בסדר יומא <small>(דף יז:)</small> ונוטל חלה אחת משתי חלות של עצרת וארבע או חמש ממעשה לחם הפנים והתם מפרש לה דפלגא היא והכי נמי השוה אותי נגד כולן שהזכיר שמי לבד:
+
'''והיתה לאהרן ולבניו.''' בלחם הפנים כתיב וכהן נוטל מחצה כדאמרינן בסדר יומא {{ממ|דף יז:}} ונוטל חלה אחת משתי חלות של עצרת וארבע או חמש ממעשה לחם הפנים והתם מפרש לה דפלגא היא והכי נמי השוה אותי נגד כולן שהזכיר שמי לבד:
    
'''אדרכן.''' שר שבעובדי כוכבים היה:
 
'''אדרכן.''' שר שבעובדי כוכבים היה:
 
+
{{שולי הגליון}}
[[קטגוריה:רש"י: עבודה זרה]]
+
{{ניווט כללי תחתון}}