יד מלאכי/כללי התלמוד/כו: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

22 September 2022

13 September 2022

  • curprev 20:2720:27, 13 September 2022הר יונה talk contribs 323 bytes +323 יצירת דף עם התוכן "{{ניווט כללי עליון}} {{בעבודה}} {{מרכז|כו{{ש}}<big>'''אם אתה אומר כך וכך'''</big>}} כדקאמר לשון זה משמ..."