Difference between revisions of "טעמא דקרא/בראשית/יא"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (תיקון פרמטרים)
 
Line 18: Line 18:
 
ג). '''הבל.''' נמצא בשמות גיטין של הב"ש, ובתשו' הרמ"א {{ממ|[[שו"ת הרמ"א/צא|סי' צ"א]]}} מביא מאיר הבל בר שלמה האז.
 
ג). '''הבל.''' נמצא בשמות גיטין של הב"ש, ובתשו' הרמ"א {{ממ|[[שו"ת הרמ"א/צא|סי' צ"א]]}} מביא מאיר הבל בר שלמה האז.
  
ד). '''חנוך.''' ר' חנוך {{ממ|מדרש איכה רבתי החדש פ"ה ג'}}. אליעזר בן חנוך {{ממ|[[משנה/עדיות/ה#ח|עדיות פ"ה]]}}. ר' חנוך בר' משה גאון, ר' משה בר' חנוך, ר' חנוך בר' אברהם, ר' חנוך הרופא (סדה"ד) ובשה"ג החדש מביא ג' ר' חנוך. ובתשו' רא"ם {{ממ|[[שו"ת רבי אליהו מזרחי/נז|סי' נ"ז]]}} מביא ר' חנוך צפורטא.
+
ד). '''חנוך.''' ר' חנוך {{ממ|מדרש איכה רבתי החדש פ"ה ג'}}. אליעזר בן חנוך {{ממ|[[משנה/עדיות/ה#ו|עדיות פ"ה]]}}. ר' חנוך בר' משה גאון, ר' משה בר' חנוך, ר' חנוך בר' אברהם, ר' חנוך הרופא (סדה"ד) ובשה"ג החדש מביא ג' ר' חנוך. ובתשו' רא"ם {{ממ|[[שו"ת רבי אליהו מזרחי/נז|סי' נ"ז]]}} מביא ר' חנוך צפורטא.
  
 
ה). '''מחייאל.''' נמצא בשמות גיטין של הב"ש.
 
ה). '''מחייאל.''' נמצא בשמות גיטין של הב"ש.

Latest revision as of 01:47, 11 April 2021

טעמא דקרא TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png יא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
הטור הארוך
חזקוני
רבנו בחיי
רד"ק
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
נחל קדומים
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

ה[edit]

[וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל וגו'.] במעשה דור הפלגה צריך ביאור דבתחלה כתיב לראות את העיר ואת המגדל ואח"כ כתיב ויחדלו לבנות העיר ולא נזכר המגדל, ובסנהדרין (ק"ט א') (וכן בע"ז נ"ג ב' ע"ש) משמע שעיקר החטא הי' המגדל שרצו לעלות לרקיע או לשום שם ע"ז ע"ש א"כ הי' צ"ל ויחדלו לבנות המגדל אבל בעיר לא מצינו בזה חטא, וגם עצם הדבר צ"ב למה נענשו, והרי מצינו אח"כ הרבה מדינות עובדי ע"ז שלא נענשו לאלתר, וגם לכאו' חטאן גדול מדור המבול ולמה דור המבול נאבד ולא הן ועי' רש"י מה שתירץ ע"ז בשם המדרש, וגם אין מובן מה העונש שהפיצם ה' הרי אם הם עובדים ע"ז יעבדו אח"כ הלאה כל א' במדינתו. וי"ל ע"פ פשוטו שבדור המבול היו כל הדור מושחתים חוץ מנח ובניו וע"י שלא היו כשרים בדור נתחייב כל הדור כלי' כמ"ש חז"ל אבל בדור הפלגה היו הרבה כשרים אלא שהמנהיגים ונמרוד בראשם רצו לעשות עיר להושיב שם כל הנמצאים בעולם כמ"ש פן נפוץ וגו' ועי"ז יוכלו להכריח כולם לעשות כמעשיהם וממילא כולם ישתתפו במעשה המגדל ואילו הי' עולה בידם מזימתם ח"ו היו כל הדור נעשין עובדי ע"ז והיו מתחייבים כלי' כדור המבול ולכן הפיצם הקב"ה משם וחדלו לבנות העיר וממילא לא היו כולם כפופים לשלטונם ותו לא נתחייבו כלי' רק כשאר מדינה עובדי ע"ז שנענשים כל א' לבדו ולכן לא נזכר רק העיר (וקצת מזה ראיתי בפי' הגאון מלבי"ם ז"ל ע"ש).

יב, יד[edit]

וארפכשד חי וגו' ושלח חי וגו'. ובכולהו אחריני כתיב ויחי עבר ויחי פלג וכן כולם, וצריך טעם. ובב"ר אמרו לפי שארפכשד ושלח היו צדיקים גמורים. ולפי פשוטו י"ל משום דבארפכשד ושלח כבר סיפר מהם מקודם וכבר עבר דורותם אלא שבאו עכשיו לחדש שכשארפכשד חי כו"כ הוליד את שלח וכן כששלח חי כו"כ הוליד את עבר שייך לשון חי אבל בעבר דאכתי קאי בי' וכן בבניו שעדיין לא סיפר מחייהם שייך לומר ויחי וגו'.

כט[edit]

אבי מלכה ואבי יסכה. פירש"י יסכה זו שרה ולמה נקרא שמה יסכה שסוכה ברוה"ק. ויל"ע למה כתבה התורה דוקא כאן השם יסכה. וי"ל שבא לתרץ קושיא א' דהא משמע פשטי' דקרא דאברם גדול מנחור כמ"ש תרח הוליד את אברם את נחור (ועי' סנהדרין ס"ט ב') ומשמע דאברהם נשא קודם כמ"ש ויקח אברם ונחור להם נשים ומשמע דמלכה גדולה מיסכה כמ"ש אבי מלכה ואבי יסכה וא"כ קשה למה אברם לקח תחלה את הקטנה ולא את הגדולה ולזה קאמר דמשום ששרי היתה סוכה ברוה"ק לכן לקחה אברם אע"פ שהיתה הקטנה.


בתשובות המבי"ט (סי' רע"ו) כתב שאין להעלות שם אלא מאברהם ואילך ועי' בפ"ת יו"ד (סי' רס"ה סק"ו) שהאחרונים ז"ל הקשו מאיזה מקומות ואני מצאתי בעזה"י בל"ג מקומות שנראה שלא חשו לזה ואכתבם על סדר התורה:

א). אדם. ר' יצחק בר' אדם (סדה"ד במפתחות) ובקרית ספר להמאירי ז"ל דף מ"ט א' מביא ר' משה בן אדם הדרשן מטוליט"א ובאוצר הגדולים ח"א עמוד קצ"ו מביא ר' אדם בנו של ראבי"ה ובשה"ג החדש מביא ר' אדם המקובל. ובהסכמה לס' מגן גבורים על הוריות הסכים ר' יעקב בר' אדם ובהסכמה לס' פחד יצחק חתום הרב אדם בונדי.

ב). קין. קין מבני חובב (שופטים ד') פי' המצודות שם אדם מבני חובב.

ג). הבל. נמצא בשמות גיטין של הב"ש, ובתשו' הרמ"א (סי' צ"א) מביא מאיר הבל בר שלמה האז.

ד). חנוך. ר' חנוך (מדרש איכה רבתי החדש פ"ה ג'). אליעזר בן חנוך (עדיות פ"ה). ר' חנוך בר' משה גאון, ר' משה בר' חנוך, ר' חנוך בר' אברהם, ר' חנוך הרופא (סדה"ד) ובשה"ג החדש מביא ג' ר' חנוך. ובתשו' רא"ם (סי' נ"ז) מביא ר' חנוך צפורטא.

ה). מחייאל. נמצא בשמות גיטין של הב"ש.

ו). שת. ר' יוסף בר' אברהם בן שת (תשובות הגאונים דפוס הרכבי סי' פ"ג) ובאוצר הגדולים הביא ר' שת הרופא בר יפת מארם צובא ור' יצחק בן יוסף בן שת ורבנא שת.

ז). אנוש. בהקדמת תשו' מהרש"ל (ובד"א הוא בסי' כ"ט) מביא בשם הזקן משה אנוש (אך אולי הוא כינוי משפחה).

ח). קינן. קינן מבני גד מע' זקנים שמינה מ"ר (ילקוט בהעלותך רמז תשל"ו).

ט). מהללאל. בנחמי' י"א שם אדם, עקביא בן מהללאל (עדיות פ"ה). איסי בן מהללאל (פסחים קי"ג ב'), ר' מהללאל הללוי' (שם הגדולים) ובפחד יצחק (ע' חליצה) מביא מהר"ר מהללאל אשכנזי.

י). ירד. ירד אבי גדור (דה"א ד') ועי' מגילה י"ג א'.

יא). מתושלח. רחל בת בנו של מתושלח במצרים פרקי דר"א (פמ"ח) לפי גי' חזקוני סוף פרשת משפטים וכ"ה גי' הילקוט ס"פ שמות בדפוסים הישנים כמ"ש הרד"ל בפדר"א שם וכ"ה בתוס' השלם בשלח פ' ויושע.

יב). נח. באוה"ג ח"ו דף ל"א מביא ר' נח הכהן בן מבורך בזמן הגאונים ובסדה"ד הביא ר' נח דיין ב"ר פסח ובשה"ג החדש הביא ה' ר' נח.

יג). שם. בשבלי הלקט מביא ה"ר שם, ובפי' הרוקח עה"ת בפ' בחקתי מביא מורי הר' שם, ובפ"ת אה"ע (סי' קכ"ט ס"ק ל"ו) בשם הג"פ דמצינו בנ"א שנקראים שם ע"ש שם בן נח עכ"ל.

יד). חם. היוחסין הביא אמורא ר' אבא בר חם וגירסתו כך בע"ז (ס' ב') וכ"ה בתורת הבית להרשב"א ובדק"ס (תתנו"א).

טו). יפת. ר' בנימין בר יפת (ברכות ל"ח ב') ובמדרשי תימן ויחי גריס במגילה (ט"ז ב') ר' יפת ובמסעות ר' בנימין (סי' ח') מביא ר' יפת בר' יונה ובאגרות הרמב"ם יש תשובה לר' יפת הדיין ובתשו' הרלב"ח (סי' ג') אליעזר בר' יפת, ובסדר הדורות הביא ר' יפת הלוי ובשה"ג מביא ר' יפת תלמיד מהרח"ו.

טז). תרשיש. שם אדם בדה"א ז'.

יז). כוש. תהלים ז' כוש בן ימיני ועי' מפרשים ועי' מו"ק ט"ז ב'.

יח) הרן. מצינו בדה"א כ"ג מן הלויים.

יט). סבא. רב סבא (ילקוט ריש ש"ב) רב אחא בר סבא ירו' כתובות פ"ו ה"ג (לגי' רב האי גאון מובא בשטמ"ק שם). ר' ניחא בר' סבא (ירו' ס"פ הערל) רב בר סבא (חולין קי"א א') לגי' הערוך ע' גם)[1].

כ). שבא. רב שבא (הוריות ה' ב'). ר' אבין בר שבא (חולין פ"ו א'). רב בר שבא (מנחות ל"ז ב'). רבא בר שבא (מו"ק כ"ו א'). רבה בר שבא (ברכות י"ט ב') לגי' הרא"ש הלכות כלאים סי' ו'). רבין בר שבא (חולין מ"ח א'). רב שמואל בר שבא (שבועות י"ז ב').

כא). אשור. אשור מבני אשר מע' זקנים שמינה מ"ר (ילקוט בהעלתך רמז תשל"ו).

כב). חת. נמצא בשמות גיטין של הב"ש. ובתשו' שער אפרים (יו"ד סי' ס"ג) הגאון מהר"ר חת.

כג). חוי. לגי' השאלתות (סי' קנ"ט) ביבמות (קכ"א ב').

כד). סיני. בטור אה"ע (סי' קי"ח) מובא ר' אשר בר' סיני ובשה"ג מביא ר' סיני בר' בצלאל. גם מובא בשמות גיטין של הב"ש (אך הוא בשינוי הניקוד).

כה). עבר. בנחמי' י"ב שם אדם וכן בדה"א ה' ושם ח' ב' פעמים, ומובא גם כן בפ"ת בשמות גיטין. ובספר מעלות הצדקה יש הסכמה מר' אברהם עבר מחבר ספר פתח אברהם.

כו). עילם. שם אדם בעזרא ב' ושם י' ובנחמי' י' ובדה"א ח' ושם כ"ו.

כז). ארם. שם אדם מבני אשר בדה"א ז' ל"ד.

כח). עוץ. מובא בשמות גיטין שבסוף ס' הלכות קטנות (בניקוד אחר).

כט). מש. אבא שאול בר מש (נדה כ"ה ב' לגי' היוחסין).

ל). יקטן. במסעות ר' בנימין סי' ט' מביא החכם ר' יקטן מטיבט ובאוה"ג הביא ר' אביה בר יקטן הפרנס ור' אלי' בר יקטן עיי"ש.

לא). הדורם. דה"ב י' הדרם אשר על המס.

לב). עובל. ר' יעקב בן יוסף בן עובל מובא בתשו' הגאונים (אוה"ג).

לג). יובב. שם אדם בדה"א ח' ב' פעמים.

וגם בשמות נשים מובא בספרי שמות גיטין חוה ונעמה ואף שכמה מהם יש ליישב שהם בשינוי הניקוד או שהיה אדם אחר צדיק בשם זה אבל ברובם נראה שלא הקפידו ע"ז.

הפטרת נח[edit]

הפטרת נח. עי' בישעיה פנ"ד נ"ה.שולי הגליון


  1. אולי כל אלו בשינוי ניקוד כמו להלן בסמוך אות כד. המלבה"ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

ספרי רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א מונגשים לציבור בהורמנא דמרן שליט"א (הזכויות שמורות)