Difference between revisions of "חידושי מהרי"א/פרשת נצבים"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(המשך יבוא בל''נ)
Line 11: Line 11:
 
בסתר ואיכא למימר נמי שלכך נודרין ברבים כדי שילמדו ממנו גם
 
בסתר ואיכא למימר נמי שלכך נודרין ברבים כדי שילמדו ממנו גם
 
הילדים ויהיו יודעין שצריכין ליתן צדקה וא"ש לך פי' להשי"ת דומיה
 
הילדים ויהיו יודעין שצריכין ליתן צדקה וא"ש לך פי' להשי"ת דומיה
תהלה
+
תהלה פי' סגי במחשבה לחודא ולך ישולם נדר כלומר סגי בהשלמה
 +
הנדר שומע תפלה ר"ל הא דמשמיעין את התפלה היינו דוקא עדיך
 +
כל בשר יבוא ר"ל שילמדו גם הקטנים וא"ש הנסתרות לד' אלוקינו
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
  
 
[[קטגוריה:פרשת נצבים]]
 
[[קטגוריה:פרשת נצבים]]

Revision as of 02:49, 23 September 2022

חידושי מהרי"א TriangleArrow-Left.png פרשת נצבים

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

נצבים
Under construction icon-green.svg דף זה נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה אתם מתבקשים שלא לערוך דף זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניחי התבנית.

הנסתרות לד' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם ונ"ל דהנה איתא בתהילים לך דומיה תהלה ולך ישולם נדר שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו ונ"ל דהנה המפורשים הקשו למה צריכין אנו להתפלל בפה הלא הקב"ה יודע מחשבות וא"כ לסגי במחשבה גרידא אבל נ"ל שלכך צריך אדם להתפלל בפה כדי שילמדו הילדים ממנו שיהיו יודעין גם הם שצריכין להתפלל להקב"ה וגם על מה שנודרים בביה"כ ברבים לכאורה יש להקשות אמאי אין נותנין צדקה בסתר ואיכא למימר נמי שלכך נודרין ברבים כדי שילמדו ממנו גם הילדים ויהיו יודעין שצריכין ליתן צדקה וא"ש לך פי' להשי"ת דומיה תהלה פי' סגי במחשבה לחודא ולך ישולם נדר כלומר סגי בהשלמה הנדר שומע תפלה ר"ל הא דמשמיעין את התפלה היינו דוקא עדיך כל בשר יבוא ר"ל שילמדו גם הקטנים וא"ש הנסתרות לד' אלוקינו

·
מעבר לתחילת הדף