חזקוני/דברים/כו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 15:22, 14 July 2020 by מושך בשבט (talk | contribs) (סדר בשורות, תגים, רווחים, תבניות וכו' (בוט))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

חזקוני TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כו

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

והיה כי תבוא אל הארץ לפי שאמר למעלה בסמוך והיה בהניח וגו׳‎ פירש לך כאן שיש מצות נוהגות קודם לוהניח כגון בכורים ומעשר וכתיבת התורה על האבנים ובנין המזבח והברכה והקללה על שני ההרים.

ב[edit]

ולקחת מראשית חזר בה בשביל ללמדך סדר המצוות.

מראשית פרש״‎י ולא כל ראשית. כלומר אינך צריך להביא כל הפרי שלם אלא מקצתו. ד״‎א מראשית מן העלוי כמו ראשית תבואתו, ראשית שמנים ימשחו, שהוא לשון שבח ועלוי. ד״‎א מראשית מאותם שמתבשלין ראשונה לפי שהן חביבין.

כל פרי האדמה פרי אתה מביא בכורים ואין אתה מביא יין ושמן לבכורים.

ושמת בטנא דרך כבוד ולא בחיק ולא בכנף הבגד.

והלכת אל המקום על ידו של בעל הבכורים יעשה הכל לקיטה והולכה ולא ע״‎י שליח וכן מנהג אם נתן המלך שדה לעבדו העבד עצמו מביא לו דורון מפירות השדה.

ג[edit]

אשר יהיה בימים ההם ואין לך להשהות בכוריך עד שיהיה שם אחד מקרוביך ליתנם לו.

הגדתי היום מודה אני לפניך כי באתי אל הארץ כמו שנשבע ועמד באמונתו ונטלת בה חלקי ועכשיו אני מביא לו דורון מפירותיה להזכיר שהוא נתנה לנו.

ד[edit]

ולקח הכהן הטנא מידך שלוחו של מלך מקבל הדורון.

והניחו לפני מזבח אם אין מזבח אין בכורים.

ה[edit]

ארמי אבד אבי סרסהו יעקב אבי הארמי כשהיה הוא בארם היה אובד פי׳‎ עני בלא ממון שלא היה מוחזק בארץ.

אבד לשון עני כמו תנו שכר לאובד ישתה וישכח רישו, ואין לתמוה איך נקרא יעקב ארמי שהרי דוגמתו מצינו יתרא הישמעאלי והוא היה ישראלי.

ח[edit]

ובמרא גדל כתרגומו ובחזונא רבא כדכתיב המסות הגדולות אשר ראו עיניך וגו'.

ט[edit]

ארץ זבת חלב ודבש מה זבת חלב ודבש דלהלן ארץ חמשה עממים אף זבת חלב ודבש דהכא ארץ חמשה עממים. מכאן היה רבי יוסי הגלילי אומר אין מביאין בכורים מעבר לירדן שהרי אינה ארץ זבת חלב ודבש.

י[edit]

והנחתו, והשתחוית מלמד שטעונין הנפה שתי פעמים אחת בשעת קריאה ואחת בשעת השתחויה.

והשתחוית כאדם שנוטל רשות מרבו והולך לו.

יב[edit]

כי תכלה לעשר אהדריה קרא בשביל הוידוי כדכתיב בערתי הקודש מן הבית.

ונתתה ללוי ולגר ליתום ולאלמנה לאיזה מהם שתרצה.

יג[edit]

בערתי הקדש העליון במשמע אלו הבכורים כדתנן במסכת בכורים יש במעשר ובבכורים מה שאין כן בתרומה שהתרומה והמעשר טעונים ביאת מקום וחייבים בבעור וכו'.

יד[edit]

לא אכלתי באני ממנו ולא השחתיו בטמא ולא גזלתי ממנו כמו וידיו תשבנה אונו.

ולא בערתי ממנו לא השחתיו בטמא בדבר טמא, שהרי אסור להוציא מן הדגן בשום דבר קודם שיפרשו ממנו המעשר שהוא קדוש.

ולא נתתי ממנו למת אלא לך הבאתיו ונתתיו כי אתה אלקים חיים ומלך עולם.

עשיתי ככל אשר צויתני על הבכורים ועל המעשרות.

טו[edit]

ואת האדמה שתתן אתה מטר השמים על פני האדמה כדי שנעבדך לשנה הבאה במצוות התלויות בארץ.

טז[edit]

את החקים האלה של בכורים ושל מעשר שיהיו לך חק ומשפט.

ואת המשפטים התלויים במעשר כגון לא אכלתי באוני וגו'.

ושמרת בלבבך.

ועשית אותם בארץ.

יז[edit]

את ה׳‎ האמרת אתה הזקקת שאמר הקב״‎ה ונתרצה להיות לך לאלוקים מתוך שקבלת עליך מצותיו וגם הוא כמו כן. האמירך הפעילך שאמרת שתהיה לו לעם סגולה לפי שעשה לך נסים וגבורות.

האמרת פאישדיר״‎ה בלע״‎ז. ד״‎א לשון תמורה החלפת כל היראות שבעולם בו שהנחת כלם ובחרת בו וכמו כן החליף הוא כל האומות הקדמונים ובחר בך לשמור מצותיו. והאל״‎ף יסוד נופל הוא כמו אל״‎ף דאזרוע דאסוך דאתמול. ד״‎א לשון שבח כמו יתאמרו כל פועלי און.

יט[edit]

ולתתך עליון וגו׳‎ והיכן דבר ונתנך ה׳‎ לראש ולא לזנב.


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.