Difference between revisions of "חזקוני/בראשית/ד"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (→‎top: סדר בשורות, תגים, רווחים, תבניות וכו' (בוט))
 
Line 97: Line 97:
 
'''ויקרא את שמו אנוש.''' ארבעה דברים נשתנו בימי אנוש, ההרים נעשו טרשים והתחיל המת מרחיש ונעשה פניהם כקופין ונעשו חולין למזיקין.
 
'''ויקרא את שמו אנוש.''' ארבעה דברים נשתנו בימי אנוש, ההרים נעשו טרשים והתחיל המת מרחיש ונעשה פניהם כקופין ונעשו חולין למזיקין.
  
'''אז הוחל.''' נתבטל, כמו 'לא יחל דברו' {{ממ|[[תנ"ך/במדבר/ל/ג|במדבר ל ג]]}}‎.
+
'''אז הוחל.''' נתבטל, כמו 'לא יחל דברו' {{ממ|[[תנ"ך/במדבר/ל#ג|במדבר ל ג]]}}‎.
  
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}

Latest revision as of 01:18, 11 April 2021

חזקוני TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
הטור הארוך
חזקוני
רבנו בחיי
רד"ק
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

[והאדם ידע את וגו׳‎ למשכב]

קניתי איש את ה' בבריאת עולם דהיינו מבראשית עד אלה תולדות השמים לא נזכר הקב"‎ה אלא בשם אלקים לומר שברא עולמו במדת הדין ובעשיית העולם ובתיקונו דהיינו מאלה תולדות השמים עד והאדם ידע הוא נזכר בשתי אזכרות לומר לך ששיתף הרחמים עם מדת הדין אולי יוכל עולמו לעמוד ואל תשיבני אף כי אמר אלקים, אשר בתוך הגן אמר אלקים, כי יודע אלקים, לפי שהן דברי הנחש וחוה, ומן והאדם ידע ואילך שיצר הרע בא ומתגדל בבריות סילק הקב"‎ה את מדת דינו ונזכר במדת הרחמים לבדה להתנהג בה עם בריותיו כדי להעמיד ולקיים עולמו.

ג[edit]

מקץ ימים שנולדו. שנה תמימה נקראת ימים על שם שכל הימים חוזרים לסידרן כבתחלה בארוכה ובקצרה.

ויבא קין מפרי האדמה ממותר מאכלו כדכתיב ויהי מקץ ימים ויבא קין וגו׳‎ לאחר זמן. כאן פרש"‎י זרע פשתן הביא. ולפיכך אל מנחתו לא שעה לפי שהביא ממותר מאכלו ומן האדמה שנתקללה אבל הבל הביא דבר חשוב קודם שנהנה מהן כדכתיב מבכורות צאנו ומחלביהן. ולפי שבא קלקול על ידי שני קרבנות הללו הזהירם הקב"‎ה שלא יתחברו צמר ופשתים יחדיו.

ד[edit]

וישע פרש"‎י ויפן וכן אל ישעו, חז"‎ק הפסוק הזה אינו בישעיה ואינו ואל ישעו בדברי שקר דא"‎כ קשה ליה מיניה וביה.

ז[edit]

הלוא אם תיטיב שאת לשון דורון כמו וישא משאות מאת פניו כלומר, אם תיטיב הדורון שתחזור ותביא דורון אחר מתקבל מוטב ואם לא תיטיב הדורון לפתח חטאת רבץ לפתח דבריך החטא שמור שלא תוכל לנקות עצמך בדברים. ופסוק זה מקצרי לשון הוא כמו לכן כל הורג קין כל מכה יבוסי ויגע בצינור. ד"‎א אם תיטיב שתכבוש יצרך מהרוג אחיך שאתה מתקנא בו יש לי לשאת עונותיך לשון נושא עון, ואם לא תיטיב שלא תכבוש יצרך לפתח ביתך העונש רבץ. חטאת לשון עונש כמו אם יקרך עון בדבר זה דגבי בעלת אוב ויכול אתה להרגו אם תרצה. וא"‎ת הוא יברח ממני ולא אוכל להרגו ת"‎ל ואליך תשוקתו של הבל אחיך להיותו שלם עמך כבראשונה ולא יברח ממך. וא"‎ת הוא גבור ממני ואתה תמשל בו כלומר תתקפהו ותוכל להרגו. היינו, ויאמר קין אל הבל אחיו שימשול בו כמו שאמר לו הקב"‎ה והבל לא הסכים בדבר לפיכך ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו.

ואליך תשוקתו פרש"‎י הוא מתאוה ושוקק להכשילך וא"‎ת הואיל וכך הוא לא תענש עליו ת"‎ל ואתה תמשל בו ביצר הרע. ד"‎א ואתה תמשל בו באחיך. בדין נחלה בכורה שהרי בכור אתה. ויש אגדה בב"‎ר על מה היו מדיינין אמר זה לזה בואו נחלוק את העולם הבל נטל את המטלטלין וקין נטל את הקרקע וכן כתוב ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה קין אמר ארעא דאת קאים עלה דידי הוא והבל אמר מה דאת לביש דידי הוא דין אמר חלוץ ודין אמר פרח מתוך כך ויקם קים אל הבל וגו'.

יא[edit]

מן האדמה פרש"‎י יותר ממה שנתקללה היא כבר בעונה כלומר על שלא הוציאה עץ שטעמו וטעם פריו שוה. ד"‎א ארור אתה מן האדמה מחמת האדמה כיצד כי תעבד את האדמה בשנה זו לא תסף היא תת כחה לך בשנה אחרת לפיכך מיד תהיה נע ונד ותמצא ארור.

אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך. והדם הוא יחניף את הארץ לפיכך כשתעבד את האדמה לא תסף לתת לך את כחה ושמנה כל זמן שאתה וזרעך בעולם לפיכך נע ונד אחר מזוניך תהיה בארץ כד"‎א נודד ללחם איה.

יג[edit]

גדול עוני מנשוא עונש עוני שהטלת עלי לא אוכל לסבול שהרי גרשת אותי וכו׳‎ עוני כמו ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום אם יקרך עון בדבר הזה. ד"‎א גדול עוני מנשוא בתמיה הן גרשת אותי ע"‎י שלא תוסיף הארץ לתת כחה לי, אבי חטא לך וגרשתו מגן עדן ונתכפר לו ואותי שגרשת להיות נע ונד היה לך לכפר לי.

יד[edit]

והיה כל מצאי וגו׳‎ ובגלות לא אתכפר.

טו[edit]

לכן כל הרג קין לכן שכל כך נכנע קין.

שבעתים יקם לפי פשוטו קין ינקם שבע נקימות מאותו שיהרגנו.

שבעתים לשון שבעה, דוגמא "‎והכבשה ישלם ארבעתים"‎ (ש"‎ב יב,ו), ואל תתמה על לשון שבעתים שכן דרכו של מקרא כמו "‎ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם"‎" .‎כי שבע יפל צדיק וקם"‎, "חצבה עמודיה שבעה"‎, "מזוקק שבעתים"‎.

וישם ה׳‎ לקין אות נתן לו אות והאמין בו אך הכתוב לא גלהו.

לבלתי הכות אתו לפי שעדיין לא הוזהר ולא הותרה על רציחה, ומ"‎מ קנסו גלות.

כל מצאו שום מוצאו, כמו "‎כל אלמנה ויתום לא תענון"‎.

טז[edit]

ויצא קין מלפני ה' דוגמא ומרדכי יצא מלפני המלך, האריך לו חיים בשביל גלותו וגם הוא קבל עליו גזר דינו.

וישב בארץ נוד בתחלה כתב נע ונד תהיה בארץ ולבסוף כתוב בארץ נוד ולא כתוב נע מכאן שגלות מכפרת מחצה.

יז[edit]

[ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך המדינות שהיו יורשים נקראו על שמם].

כ[edit]

אבי ישב אהל ומקנה פרש"‎י מדרש אגדה בונה בתים לעבודת כוכבים כד"‎א סמל הקנאה המקנה. כלומר מקנה דהכא מתפרש כמו המקנה דהתם דתרוייהו כתובים בה"‎א [ ולפי פשוטו אהלים של צאן].

כא[edit]

ושם אחיו יובל הענין מוכיח כי תאומים היו מדלא כתיב ביה ותלד עוד. ודרך הוא אצל רועים להיות מנגנים וכן תפרש גבי ואחות תובל קין נעמה.

כב[edit]

וצלה גם הוא ילדה להכי כתיב ביה גם לומר אף היא שנבחרה לתשמיש אף היא ילדה ולא הועילו לה העקרים שהשקוה משום דאיכא גופא דלא מקבל סמא כדאיתא בפרק המפלת. ו גם דהכא מתפרש אף כתרגומו. מה שמנה הכתוב אומנות של בני קין בשביל שנתקללה האדמה בשביל זקנם והניחו אומנותו היא עבודת האדמה ותפשו אומנות אחרת. [ואחות תובל קין נעמה תאומה].

כג[edit]

ויאמר למך לנשיו מתוך דבריו שאמר להן שמען קולי אנו למדין שהיו לו מורת רוח ואומר להן למה אינכן שומעות לי ו כי איש הרגתי לפצעי בתמיה.

האזנה נקוד בצר"‎י.

כד[edit]

כי שבעתים יקם קין. כי אפילו קין שהרג מאחר שנכנע נגזר על הורגו להנקם ממנו שבעתים וכל שכן אני שלא עשיתי עמכן רעה מימי אם תתנהגו עמי שלא כהוגן אנקם מכם.

שבעים ושבעה. כאן פרש"‎י שהיו נשיו פורשות ממנו משקיימו מצות פריה ורביה לפי שנגזר לכלות זרע קין לז׳‎ דורות אמרו מה אנו יולדות לבהלה מחר בא המבול ושוטף הכל. חז"‎ק, הרי דברים אלו סותרים את אלו, אם כן לא פירשו ממנו בשביל כליון הזרע, אלא י"‎ל כסבורות היו שהמבול בא לכלות דור שביעי לקין שהן בניו של למך זה, ולא הבינו במה שראו באיצטרולגין שלהן שטעו בין למך בנו של מתושאל ובין למך בנו של מתושלח. וזהו שפרש"‎י לאלתר וזהו ק"‎ו של שטות. כל לשונו של פרש"‎י אחר סברתם כלומר אם כדבריו של למך שהקב"‎ה ותרן כל כך אינו נפרע מן הרשעים ואינו מקיים את דברו שגזר להביא עליהם את המבול.

כה[edit]

ותקרא את שמו שת. אבל למטה הואיל ובא לו הכתוב לסדר סדר תולדות הדורות נכון לכתוב קריאת השם על אדם.

שת. שממנו נשתת העולם לשון 'וישת עליהם תבל'‎, והראשונים שבאו מקין הלכו לאיבוד.

כו[edit]

ויקרא את שמו אנוש. ארבעה דברים נשתנו בימי אנוש, ההרים נעשו טרשים והתחיל המת מרחיש ונעשה פניהם כקופין ונעשו חולין למזיקין.

אז הוחל. נתבטל, כמו 'לא יחל דברו' (במדבר ל ג)‎.


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.