Difference between revisions of "חותם תכנית/דבר אל הקוראים (ב)"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(הפחתת פונקציות מפענח הגוזלות משאבים)
 
Line 1: Line 1:
{{ניווט כללי עליון הקודם והבא|דבר אל הקוראים (א)|הצעה}}
+
{{ניווט כללי עליון}}
 
הספר חותם תכנית הזה נשתנה מכפי שנועד להיות מראש, כי מעת אשר נגשתי אל המלאכה וראיתי כי לשוא אחגור שארית כחי לצייר דוגמא מספרי הגדול "דרך בים" בעלים אחדים, מני אז החילותי לכונן עמודיו באופן שיהיה גם לספר טוב ומועיל בפני עצמו, עד כי מלבד יוקר מעלת איכותו יהיה גם גדול בכמותו ותחת אשר מראש [בחשבי עוד כי יהיה מעט הכמות], יצרתיו אף עשיתיו שיהיה למליץ טוב עבור אחיו הגדול לפדותו משביו ומבית כלאו, להגיה עליו אור הדפוס. עתה [שנתרבה כמותו] דרוש גם הוא למליצי יושר לפתח זיקיו מבית מאסרו, להוציאו מכלוב הכתבי יד, ולהביאו לחיי עולם של אור הדפוס. אמנם, מי יחמול עליו להמליץ עבורו אצל נדיבי עמנו? ומי ינוד לו? ומי יחוש עליו יותר ממני אביהו עושהו אשר בזעת אף ובעמל רב ילדתיו וגדלתיו, אנכי אנכי אשר בראתיו אף עשיתיו, אנכי אשר נשאתי וסבלתי ממנו הרבה, הנני מחויב להעמיס עלי גם המעמסה הזאת, להמליץ טוב עליו ולהפיח רגשות החמלה בלב אחי עליו. הן לא נכחד מכל מי אשר בשם ישראל יכונה, כי התורה הקדושה היא המאחדת אותנו בכל ימי גליותינו ופזרוננו הנוראים, והיא השומרת עממותנו ולאומיותנו, וגלוי וידוע לכל, כי רק על ידי קיום מוסדי התורה שבעל פה נתקיים בידינו התורה הזאת, כי התורה הכתובה והמסורה תתלכדנה ולא תתפרדנה, ועל כן נוכל לומר כי התורה שבעל פה מאחדת אותנו ושומרת עממותנו ונצחיותנו, ומלבד כי העניין הזה הוא מאומת מצד עצמו, גם הניסיון העד יותר היותר נאמן, והמציאות המופת היותר מאומת, יעידו על זה, כי הלא כל אלו שנתקרעו מאמונת תורה שבעל פה ובאמונת תורה שבכתב לבד יתיימרו, כל אלו הלכו ונתמעטו מיום ליום, עד כי כהיום הם רק מתי תספר ונער יכתבם. וגם אלה המעטים עומדים על פי פחת ההתמוטטות ואין להם שום רגש מרגשי החיים הלאומיים. [הדברים ארוכים בזה] ורק אנחנו עם ישורון, מאמיני התורה המסורה, הננו חיים וקיימים, ורגשותינו חיים ובריאים. והנה ידוע כי גם מעלת תורה שבעל פה בהררי הקבלה והקדושה יסודה, כי כל דבריה דברי אלוקים חיים. ואולם באשר המדרגה הראשונה מידיעת תורה שבעל פה הוא ידיעת הפשט, על כן נמצאו כמה שבראותם אשר קצרה יד שכלם להגיע למוסדות הפשט, לא יתלו החסרון בקוצר דעתם ושלא ידעו ולא יבינו עומק דרכי תהלוכותיה, ורק שירחיבו פה ולשון עליה ועל קדושתה וקבלתה ויתנו עורף לה. ומעת שהתבוננתי בכל זה לא נחתי ולא שלוותי ואמרתי עת לעשות לה' לברר יוקר תנובות תכונות של דברי חז"ל, ולהראות גם החכמה העמוקה האצורה בדבריהם, וכי כל דבריהם בנויים גם על אדני עומק ההגיון, ולא לבד בחלק איסור והיתר וטומאה וטהרה וכיוצא בזה, אולם גם בחלק המשפטים אשר בזה הצטיינו חכמי כל עם ועם ועמלו הרבה לסדר חוקים ישרים ומשפטים נכונים, גם בחלק הזה יש לראות עומק חכמתם, ואיך שירדו וחדרו לב כל איש ואיש, בהוכחות הצפונים ומקופלים בעמקי הלב כל כלולותיהם בענייני ממונות הם נוראים ונשגבים, אשר יתפלא על זה כל איש ישר שזכה להבין אפס קצהו מדבריהם הקדושים [וכבר החילותי לסדר ספר בפני עצמו, כולל כל יסודות חוקי המשפטים של חז"ל כפי דעת תורה הקדושה וחלוקים על פי דרכי ההגיון, וכאשר יזכני ה' להשלימו יהיה בעזרת ה' ספר יקר, ואולי אעתיקו לשפות המהלכות למען יראו כולם נוגה יקרות שהופיע על חז"ל ואיך שבמילים קצרות כללו עניינים נשגבים בנויים על יסודי חכמת הנפש וכוחותיה]. וכן בכל חלק וחלק מחלקי דבריהם [כי יש כמה וכמה חלקים מיוחדים בדרשות חז"ל וחשבתי מספר החלקים האלה בספרי הכתב והמכתב], כמו חלק המוסרי וכדומה יש לראות עומק חכמתם הקדושה, וכל מי שיזכה להיכנס בחדרי בית דבריהם פנימה ולהתבונן בינה בשום לב, יעמוד מרעיד ומשתומם, ובפה מלא יאמר, אין זה כי אם בית הקבלה הנאמנה וזה שער המסורה מן השמים. ולתכלית הזאת חברתי הספר "דרך בים" הכולל ששה ספרים אשר בכלל הם מתאחדים אל מטרה זו, וסדר חלוקת הספרים האלה הוא גם כן סדר הגיוני, כי בספר הראשון "יסוד תורה שבעל פה" בררתי היסוד הראשי והעיקרי שבתורה שבעל פה, ובספר השני "ערכי המושגים" בררתי על פי יסוד זה, כל מושג ומושג ממושגי תורה שבעל פה, ובספר השלישי "מושגי הנמצאים" בררתי מושגי הנמצאים בסדר הגיוני, וכשיעור שיכללו תחתיהם כל הידיעות הנחוצות לתורה שבעל פה בכל חלקיה. ובספר השלישי "הכתב והמכתב", בררתי בחלק א' [כי הוא כולל ב' חלקים] כמה חקירות כלליות בענייני תורה שבכתב הנוגעות לידיעת תורה שבעל פה, ובחלק ב' בררתי כל היסודות והעיקרים שיש לידע בעניין תורה שבעל פה, ובייחוסה אל תורה שבכתב, ועל כמה חלקים נחלקו הדינים הנמצאים בתורה שבעל פה השייכים לתורה שבכתב, ואשר שם דאורייתא יש עליהן, ובארתי לזה כל דרכי הביאורים מחז"ל בהמקראות, וכל ענייני המדות והלכה למשה מסיני, הכל בעזרת ה' בדרך נפלא. ואחר כך בארתי כל הדינים של תורה שבעל פה אשר שם דרבנן יש עליהם, ובארתי לזה ענייני גזירות ותקנות, וענייני אסמכתא, ויסודי כוחות המנהגים עם כל הבאורים בהסוגיות השייכות לזה. וגם בררתי על כמה חלקים שיש לחלק דבריהם, בהשקיף על הנושאים העיקריים שהטיפו עליהם דבריהם. ובספר החמישי "נושאי ההלכות וחלוקותיהן" בארתי הנושאים העיקריים של כל הלכה והלכה [כפי חלוקות ההלכות שחלק הרמב"ם ז"ל. ולפעמים חשבתי ההלכות כפי דרכי השו"ע], והצגתי בקצרה פרטי הדינים המציינים ומגבילים כל נושא ונושא, והראתי איך שמהעדר ידיעה זו נתבלבלו אצל כמה לפעמים העניינים כי החליפו ציונים בציונים, והגבלות בהגבלות. ומלבד הידיעות החדשות שיש בו יש בו סגולה נפלאה לזכור על ידו כל הדינים הפרטיים, כי על ידי שידע המעיין הנושאים והעיקריים של ההלכה יזכור בנקל כל הפרטים. ובספר השישי "כללי דרשות חז"ל ודרכי לשונותיהן" בארתי בחלק א' כללי הדרשות של חז"ל, והם בנויים על אדני העומק והעיון והביקורת הנאמנה. ובחלק ב' בארתי כללי לשונותיהם. סוף דבר, ספרי "דרך בים" הוא מקיף בעזרת ה' כמעט כל ענייני תורה שבעל פה ותהלוכות ידיעותיה. וכפי שסידרתי עתה הספר הזה "חותם תכנית", יהיה גם כן ספר טוב מועיל בפני עצמו. וגם שיזכני ה' להוציא לאור ספרי "דרך בים", בכל זאת לא יאבד ערכו ושיוויו, כי יהיה כמו קיצור ותוכן מהספר ההוא. וחגרתי שארית כוחי להוציאו לאור, אבל כבר נלאיתי נשא משא ההוצאות (כי בהחלקים האלה הריקו ממני הרבה כסף), ונפשי עלי תשתפך בראותי כי לא זכיתי להוציא לאור גם הספר חותם תכנית הזה בשלמותו, על כן הנני עומד בפה לבקש רחמים מאתכם קוראים יקרים ונכבדים, תיקר נא נפשי ונפש ספרי בעיניכם! שוו נא נגד עיניכם מטרת הספר ועמלי ויגיעי עליו. לא למעני הנני מבקש חסד, הנני יושב ת"ל בעיר כבודה אשר יכירוני לטוב ולחמי נתן ומימי נאמנים, [ולתענוגות בני אדם אשחק], אבל למען ספרי, הנני מבקש ממכם עזר וחסד, ידעתי כי אומתנו הקדושה מוקפת ומעוטרת במידת הרחמים והחסד, והאיש שדופק על פתחי נדיבים ופושט ידו, לא ישיבנה ריקם, כי יריקו עליו ברכתם. אבל מה יעשה האיש שאינו יכול להשפיל כבודו וכבוד ספרו לסבב עמו על פתחי נדיבים, ויש אנשים שמטבעם אין בכוחם זאת, ואינם מבעלי המלאכה הזאת. ואוכל לומר בפה מלא כי אנכי הנני גם כן אחד מהאנשים האלה, כבר הדפסתי שני ספרים [לבד החלק א' מספר חותם תכנית הזה], בכל זאת לא יאמר עוד איש אחד כי באתי לביתו וספרי בידי להושיטו אליו, כי רגשותי לא יתנוני להשפיל כבוד התורה. עדי בשחק כי אגלי דמעות יתגלגלו מעיני עת אראה איך שיוזילו איזה מחברים כבודם, ויזלזלו כבוד ספרם לסבב על פתחי נדיבים. ומלבד זה גם מצבי לא ירשני להרחיק נדוד מביתי על זמן מרובה, כי הנני עמוס פה בעבודה רבה וגם יש לי עוד הרבה לעבוד עבודת ספרי דרך בים, כי יש עוד איזה ספרים שיש להשלימם ולסדרם עוד בסדר הנכון, ועל כן אוכל להיות במקומות מעטים, ולמען שיגיע גם להמקומות שלא אהיה בעצמי [באשר נצרך לי מאד המחיר של הספרים בשגם כי הנני רוצה שיתפשט בכל מקום], אראה בדעתי לשולחו על ידי ב"ד להאנשים המבינים בעם והנדיבים. והנני לבקש מכבוד מעלתכם שתתבוננו בדבריו, ואחשוב כי אז תעניקוני מברכתכם, ותשתדלו לפרסם טובו בעולם בכדי שיהיה בידי להוציאו לאור. המבינים בעם! מה אני שואל מכם? רק לראות בו בעינים פקוחות טובות, ולהתבונן עליו בשום שכל ובלב טוב. לא להרבות הוני וכבודי אבקש בזה, רק להחיות את ספרי ולהופיע עליו אור חיי הדפוס. לולא יראתי עבור עלוקת הקנאה אשר מצצה ומוצצת כל לשד חיותנו, הייתי בטוח בעזרת ה' כי יתרבו שוחרי טובת ספרי. אבל בזכרי בעלוקה הזאת ובארסה המר והאיום, תעבור על כל בשרי רוח קור ורעד. עוד דבר אחד לי אליכם קוראים יקרים, בחלק זה הבאתי כמה עניינים מספר הדרושים שלי ומבוארי על ע"י ומ"ר תתבוננו היטב עליהם ואולי תראו לחזק את ידי גם לזה כי לפי דעי יש בהם עניינים יקרים ונחמדים בעזרת ה', ואם כי בכל מקום כתבתים בקצרה, אולם יספיקו לאנשי לב אשר אליהם אשים דברתי ובזה אשים קנצי לדברי. ואל ה' אעריך תפילתי, כי הוא יהיה בעזרי להשלים את אשר החילותי, לכבוד שמו הגדול, לפאר ולרומם כבוד תוה"ק, וחז"ל הקדושים והטהורים, כי זה כל ישעי וחפצי.
 
הספר חותם תכנית הזה נשתנה מכפי שנועד להיות מראש, כי מעת אשר נגשתי אל המלאכה וראיתי כי לשוא אחגור שארית כחי לצייר דוגמא מספרי הגדול "דרך בים" בעלים אחדים, מני אז החילותי לכונן עמודיו באופן שיהיה גם לספר טוב ומועיל בפני עצמו, עד כי מלבד יוקר מעלת איכותו יהיה גם גדול בכמותו ותחת אשר מראש [בחשבי עוד כי יהיה מעט הכמות], יצרתיו אף עשיתיו שיהיה למליץ טוב עבור אחיו הגדול לפדותו משביו ומבית כלאו, להגיה עליו אור הדפוס. עתה [שנתרבה כמותו] דרוש גם הוא למליצי יושר לפתח זיקיו מבית מאסרו, להוציאו מכלוב הכתבי יד, ולהביאו לחיי עולם של אור הדפוס. אמנם, מי יחמול עליו להמליץ עבורו אצל נדיבי עמנו? ומי ינוד לו? ומי יחוש עליו יותר ממני אביהו עושהו אשר בזעת אף ובעמל רב ילדתיו וגדלתיו, אנכי אנכי אשר בראתיו אף עשיתיו, אנכי אשר נשאתי וסבלתי ממנו הרבה, הנני מחויב להעמיס עלי גם המעמסה הזאת, להמליץ טוב עליו ולהפיח רגשות החמלה בלב אחי עליו. הן לא נכחד מכל מי אשר בשם ישראל יכונה, כי התורה הקדושה היא המאחדת אותנו בכל ימי גליותינו ופזרוננו הנוראים, והיא השומרת עממותנו ולאומיותנו, וגלוי וידוע לכל, כי רק על ידי קיום מוסדי התורה שבעל פה נתקיים בידינו התורה הזאת, כי התורה הכתובה והמסורה תתלכדנה ולא תתפרדנה, ועל כן נוכל לומר כי התורה שבעל פה מאחדת אותנו ושומרת עממותנו ונצחיותנו, ומלבד כי העניין הזה הוא מאומת מצד עצמו, גם הניסיון העד יותר היותר נאמן, והמציאות המופת היותר מאומת, יעידו על זה, כי הלא כל אלו שנתקרעו מאמונת תורה שבעל פה ובאמונת תורה שבכתב לבד יתיימרו, כל אלו הלכו ונתמעטו מיום ליום, עד כי כהיום הם רק מתי תספר ונער יכתבם. וגם אלה המעטים עומדים על פי פחת ההתמוטטות ואין להם שום רגש מרגשי החיים הלאומיים. [הדברים ארוכים בזה] ורק אנחנו עם ישורון, מאמיני התורה המסורה, הננו חיים וקיימים, ורגשותינו חיים ובריאים. והנה ידוע כי גם מעלת תורה שבעל פה בהררי הקבלה והקדושה יסודה, כי כל דבריה דברי אלוקים חיים. ואולם באשר המדרגה הראשונה מידיעת תורה שבעל פה הוא ידיעת הפשט, על כן נמצאו כמה שבראותם אשר קצרה יד שכלם להגיע למוסדות הפשט, לא יתלו החסרון בקוצר דעתם ושלא ידעו ולא יבינו עומק דרכי תהלוכותיה, ורק שירחיבו פה ולשון עליה ועל קדושתה וקבלתה ויתנו עורף לה. ומעת שהתבוננתי בכל זה לא נחתי ולא שלוותי ואמרתי עת לעשות לה' לברר יוקר תנובות תכונות של דברי חז"ל, ולהראות גם החכמה העמוקה האצורה בדבריהם, וכי כל דבריהם בנויים גם על אדני עומק ההגיון, ולא לבד בחלק איסור והיתר וטומאה וטהרה וכיוצא בזה, אולם גם בחלק המשפטים אשר בזה הצטיינו חכמי כל עם ועם ועמלו הרבה לסדר חוקים ישרים ומשפטים נכונים, גם בחלק הזה יש לראות עומק חכמתם, ואיך שירדו וחדרו לב כל איש ואיש, בהוכחות הצפונים ומקופלים בעמקי הלב כל כלולותיהם בענייני ממונות הם נוראים ונשגבים, אשר יתפלא על זה כל איש ישר שזכה להבין אפס קצהו מדבריהם הקדושים [וכבר החילותי לסדר ספר בפני עצמו, כולל כל יסודות חוקי המשפטים של חז"ל כפי דעת תורה הקדושה וחלוקים על פי דרכי ההגיון, וכאשר יזכני ה' להשלימו יהיה בעזרת ה' ספר יקר, ואולי אעתיקו לשפות המהלכות למען יראו כולם נוגה יקרות שהופיע על חז"ל ואיך שבמילים קצרות כללו עניינים נשגבים בנויים על יסודי חכמת הנפש וכוחותיה]. וכן בכל חלק וחלק מחלקי דבריהם [כי יש כמה וכמה חלקים מיוחדים בדרשות חז"ל וחשבתי מספר החלקים האלה בספרי הכתב והמכתב], כמו חלק המוסרי וכדומה יש לראות עומק חכמתם הקדושה, וכל מי שיזכה להיכנס בחדרי בית דבריהם פנימה ולהתבונן בינה בשום לב, יעמוד מרעיד ומשתומם, ובפה מלא יאמר, אין זה כי אם בית הקבלה הנאמנה וזה שער המסורה מן השמים. ולתכלית הזאת חברתי הספר "דרך בים" הכולל ששה ספרים אשר בכלל הם מתאחדים אל מטרה זו, וסדר חלוקת הספרים האלה הוא גם כן סדר הגיוני, כי בספר הראשון "יסוד תורה שבעל פה" בררתי היסוד הראשי והעיקרי שבתורה שבעל פה, ובספר השני "ערכי המושגים" בררתי על פי יסוד זה, כל מושג ומושג ממושגי תורה שבעל פה, ובספר השלישי "מושגי הנמצאים" בררתי מושגי הנמצאים בסדר הגיוני, וכשיעור שיכללו תחתיהם כל הידיעות הנחוצות לתורה שבעל פה בכל חלקיה. ובספר השלישי "הכתב והמכתב", בררתי בחלק א' [כי הוא כולל ב' חלקים] כמה חקירות כלליות בענייני תורה שבכתב הנוגעות לידיעת תורה שבעל פה, ובחלק ב' בררתי כל היסודות והעיקרים שיש לידע בעניין תורה שבעל פה, ובייחוסה אל תורה שבכתב, ועל כמה חלקים נחלקו הדינים הנמצאים בתורה שבעל פה השייכים לתורה שבכתב, ואשר שם דאורייתא יש עליהן, ובארתי לזה כל דרכי הביאורים מחז"ל בהמקראות, וכל ענייני המדות והלכה למשה מסיני, הכל בעזרת ה' בדרך נפלא. ואחר כך בארתי כל הדינים של תורה שבעל פה אשר שם דרבנן יש עליהם, ובארתי לזה ענייני גזירות ותקנות, וענייני אסמכתא, ויסודי כוחות המנהגים עם כל הבאורים בהסוגיות השייכות לזה. וגם בררתי על כמה חלקים שיש לחלק דבריהם, בהשקיף על הנושאים העיקריים שהטיפו עליהם דבריהם. ובספר החמישי "נושאי ההלכות וחלוקותיהן" בארתי הנושאים העיקריים של כל הלכה והלכה [כפי חלוקות ההלכות שחלק הרמב"ם ז"ל. ולפעמים חשבתי ההלכות כפי דרכי השו"ע], והצגתי בקצרה פרטי הדינים המציינים ומגבילים כל נושא ונושא, והראתי איך שמהעדר ידיעה זו נתבלבלו אצל כמה לפעמים העניינים כי החליפו ציונים בציונים, והגבלות בהגבלות. ומלבד הידיעות החדשות שיש בו יש בו סגולה נפלאה לזכור על ידו כל הדינים הפרטיים, כי על ידי שידע המעיין הנושאים והעיקריים של ההלכה יזכור בנקל כל הפרטים. ובספר השישי "כללי דרשות חז"ל ודרכי לשונותיהן" בארתי בחלק א' כללי הדרשות של חז"ל, והם בנויים על אדני העומק והעיון והביקורת הנאמנה. ובחלק ב' בארתי כללי לשונותיהם. סוף דבר, ספרי "דרך בים" הוא מקיף בעזרת ה' כמעט כל ענייני תורה שבעל פה ותהלוכות ידיעותיה. וכפי שסידרתי עתה הספר הזה "חותם תכנית", יהיה גם כן ספר טוב מועיל בפני עצמו. וגם שיזכני ה' להוציא לאור ספרי "דרך בים", בכל זאת לא יאבד ערכו ושיוויו, כי יהיה כמו קיצור ותוכן מהספר ההוא. וחגרתי שארית כוחי להוציאו לאור, אבל כבר נלאיתי נשא משא ההוצאות (כי בהחלקים האלה הריקו ממני הרבה כסף), ונפשי עלי תשתפך בראותי כי לא זכיתי להוציא לאור גם הספר חותם תכנית הזה בשלמותו, על כן הנני עומד בפה לבקש רחמים מאתכם קוראים יקרים ונכבדים, תיקר נא נפשי ונפש ספרי בעיניכם! שוו נא נגד עיניכם מטרת הספר ועמלי ויגיעי עליו. לא למעני הנני מבקש חסד, הנני יושב ת"ל בעיר כבודה אשר יכירוני לטוב ולחמי נתן ומימי נאמנים, [ולתענוגות בני אדם אשחק], אבל למען ספרי, הנני מבקש ממכם עזר וחסד, ידעתי כי אומתנו הקדושה מוקפת ומעוטרת במידת הרחמים והחסד, והאיש שדופק על פתחי נדיבים ופושט ידו, לא ישיבנה ריקם, כי יריקו עליו ברכתם. אבל מה יעשה האיש שאינו יכול להשפיל כבודו וכבוד ספרו לסבב עמו על פתחי נדיבים, ויש אנשים שמטבעם אין בכוחם זאת, ואינם מבעלי המלאכה הזאת. ואוכל לומר בפה מלא כי אנכי הנני גם כן אחד מהאנשים האלה, כבר הדפסתי שני ספרים [לבד החלק א' מספר חותם תכנית הזה], בכל זאת לא יאמר עוד איש אחד כי באתי לביתו וספרי בידי להושיטו אליו, כי רגשותי לא יתנוני להשפיל כבוד התורה. עדי בשחק כי אגלי דמעות יתגלגלו מעיני עת אראה איך שיוזילו איזה מחברים כבודם, ויזלזלו כבוד ספרם לסבב על פתחי נדיבים. ומלבד זה גם מצבי לא ירשני להרחיק נדוד מביתי על זמן מרובה, כי הנני עמוס פה בעבודה רבה וגם יש לי עוד הרבה לעבוד עבודת ספרי דרך בים, כי יש עוד איזה ספרים שיש להשלימם ולסדרם עוד בסדר הנכון, ועל כן אוכל להיות במקומות מעטים, ולמען שיגיע גם להמקומות שלא אהיה בעצמי [באשר נצרך לי מאד המחיר של הספרים בשגם כי הנני רוצה שיתפשט בכל מקום], אראה בדעתי לשולחו על ידי ב"ד להאנשים המבינים בעם והנדיבים. והנני לבקש מכבוד מעלתכם שתתבוננו בדבריו, ואחשוב כי אז תעניקוני מברכתכם, ותשתדלו לפרסם טובו בעולם בכדי שיהיה בידי להוציאו לאור. המבינים בעם! מה אני שואל מכם? רק לראות בו בעינים פקוחות טובות, ולהתבונן עליו בשום שכל ובלב טוב. לא להרבות הוני וכבודי אבקש בזה, רק להחיות את ספרי ולהופיע עליו אור חיי הדפוס. לולא יראתי עבור עלוקת הקנאה אשר מצצה ומוצצת כל לשד חיותנו, הייתי בטוח בעזרת ה' כי יתרבו שוחרי טובת ספרי. אבל בזכרי בעלוקה הזאת ובארסה המר והאיום, תעבור על כל בשרי רוח קור ורעד. עוד דבר אחד לי אליכם קוראים יקרים, בחלק זה הבאתי כמה עניינים מספר הדרושים שלי ומבוארי על ע"י ומ"ר תתבוננו היטב עליהם ואולי תראו לחזק את ידי גם לזה כי לפי דעי יש בהם עניינים יקרים ונחמדים בעזרת ה', ואם כי בכל מקום כתבתים בקצרה, אולם יספיקו לאנשי לב אשר אליהם אשים דברתי ובזה אשים קנצי לדברי. ואל ה' אעריך תפילתי, כי הוא יהיה בעזרי להשלים את אשר החילותי, לכבוד שמו הגדול, לפאר ולרומם כבוד תוה"ק, וחז"ל הקדושים והטהורים, כי זה כל ישעי וחפצי.
  

Latest revision as of 16:53, 5 August 2022

חותם תכנית TriangleArrow-Left.png דבר אל הקוראים (ב)

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הספר חותם תכנית הזה נשתנה מכפי שנועד להיות מראש, כי מעת אשר נגשתי אל המלאכה וראיתי כי לשוא אחגור שארית כחי לצייר דוגמא מספרי הגדול "דרך בים" בעלים אחדים, מני אז החילותי לכונן עמודיו באופן שיהיה גם לספר טוב ומועיל בפני עצמו, עד כי מלבד יוקר מעלת איכותו יהיה גם גדול בכמותו ותחת אשר מראש [בחשבי עוד כי יהיה מעט הכמות], יצרתיו אף עשיתיו שיהיה למליץ טוב עבור אחיו הגדול לפדותו משביו ומבית כלאו, להגיה עליו אור הדפוס. עתה [שנתרבה כמותו] דרוש גם הוא למליצי יושר לפתח זיקיו מבית מאסרו, להוציאו מכלוב הכתבי יד, ולהביאו לחיי עולם של אור הדפוס. אמנם, מי יחמול עליו להמליץ עבורו אצל נדיבי עמנו? ומי ינוד לו? ומי יחוש עליו יותר ממני אביהו עושהו אשר בזעת אף ובעמל רב ילדתיו וגדלתיו, אנכי אנכי אשר בראתיו אף עשיתיו, אנכי אשר נשאתי וסבלתי ממנו הרבה, הנני מחויב להעמיס עלי גם המעמסה הזאת, להמליץ טוב עליו ולהפיח רגשות החמלה בלב אחי עליו. הן לא נכחד מכל מי אשר בשם ישראל יכונה, כי התורה הקדושה היא המאחדת אותנו בכל ימי גליותינו ופזרוננו הנוראים, והיא השומרת עממותנו ולאומיותנו, וגלוי וידוע לכל, כי רק על ידי קיום מוסדי התורה שבעל פה נתקיים בידינו התורה הזאת, כי התורה הכתובה והמסורה תתלכדנה ולא תתפרדנה, ועל כן נוכל לומר כי התורה שבעל פה מאחדת אותנו ושומרת עממותנו ונצחיותנו, ומלבד כי העניין הזה הוא מאומת מצד עצמו, גם הניסיון העד יותר היותר נאמן, והמציאות המופת היותר מאומת, יעידו על זה, כי הלא כל אלו שנתקרעו מאמונת תורה שבעל פה ובאמונת תורה שבכתב לבד יתיימרו, כל אלו הלכו ונתמעטו מיום ליום, עד כי כהיום הם רק מתי תספר ונער יכתבם. וגם אלה המעטים עומדים על פי פחת ההתמוטטות ואין להם שום רגש מרגשי החיים הלאומיים. [הדברים ארוכים בזה] ורק אנחנו עם ישורון, מאמיני התורה המסורה, הננו חיים וקיימים, ורגשותינו חיים ובריאים. והנה ידוע כי גם מעלת תורה שבעל פה בהררי הקבלה והקדושה יסודה, כי כל דבריה דברי אלוקים חיים. ואולם באשר המדרגה הראשונה מידיעת תורה שבעל פה הוא ידיעת הפשט, על כן נמצאו כמה שבראותם אשר קצרה יד שכלם להגיע למוסדות הפשט, לא יתלו החסרון בקוצר דעתם ושלא ידעו ולא יבינו עומק דרכי תהלוכותיה, ורק שירחיבו פה ולשון עליה ועל קדושתה וקבלתה ויתנו עורף לה. ומעת שהתבוננתי בכל זה לא נחתי ולא שלוותי ואמרתי עת לעשות לה' לברר יוקר תנובות תכונות של דברי חז"ל, ולהראות גם החכמה העמוקה האצורה בדבריהם, וכי כל דבריהם בנויים גם על אדני עומק ההגיון, ולא לבד בחלק איסור והיתר וטומאה וטהרה וכיוצא בזה, אולם גם בחלק המשפטים אשר בזה הצטיינו חכמי כל עם ועם ועמלו הרבה לסדר חוקים ישרים ומשפטים נכונים, גם בחלק הזה יש לראות עומק חכמתם, ואיך שירדו וחדרו לב כל איש ואיש, בהוכחות הצפונים ומקופלים בעמקי הלב כל כלולותיהם בענייני ממונות הם נוראים ונשגבים, אשר יתפלא על זה כל איש ישר שזכה להבין אפס קצהו מדבריהם הקדושים [וכבר החילותי לסדר ספר בפני עצמו, כולל כל יסודות חוקי המשפטים של חז"ל כפי דעת תורה הקדושה וחלוקים על פי דרכי ההגיון, וכאשר יזכני ה' להשלימו יהיה בעזרת ה' ספר יקר, ואולי אעתיקו לשפות המהלכות למען יראו כולם נוגה יקרות שהופיע על חז"ל ואיך שבמילים קצרות כללו עניינים נשגבים בנויים על יסודי חכמת הנפש וכוחותיה]. וכן בכל חלק וחלק מחלקי דבריהם [כי יש כמה וכמה חלקים מיוחדים בדרשות חז"ל וחשבתי מספר החלקים האלה בספרי הכתב והמכתב], כמו חלק המוסרי וכדומה יש לראות עומק חכמתם הקדושה, וכל מי שיזכה להיכנס בחדרי בית דבריהם פנימה ולהתבונן בינה בשום לב, יעמוד מרעיד ומשתומם, ובפה מלא יאמר, אין זה כי אם בית הקבלה הנאמנה וזה שער המסורה מן השמים. ולתכלית הזאת חברתי הספר "דרך בים" הכולל ששה ספרים אשר בכלל הם מתאחדים אל מטרה זו, וסדר חלוקת הספרים האלה הוא גם כן סדר הגיוני, כי בספר הראשון "יסוד תורה שבעל פה" בררתי היסוד הראשי והעיקרי שבתורה שבעל פה, ובספר השני "ערכי המושגים" בררתי על פי יסוד זה, כל מושג ומושג ממושגי תורה שבעל פה, ובספר השלישי "מושגי הנמצאים" בררתי מושגי הנמצאים בסדר הגיוני, וכשיעור שיכללו תחתיהם כל הידיעות הנחוצות לתורה שבעל פה בכל חלקיה. ובספר השלישי "הכתב והמכתב", בררתי בחלק א' [כי הוא כולל ב' חלקים] כמה חקירות כלליות בענייני תורה שבכתב הנוגעות לידיעת תורה שבעל פה, ובחלק ב' בררתי כל היסודות והעיקרים שיש לידע בעניין תורה שבעל פה, ובייחוסה אל תורה שבכתב, ועל כמה חלקים נחלקו הדינים הנמצאים בתורה שבעל פה השייכים לתורה שבכתב, ואשר שם דאורייתא יש עליהן, ובארתי לזה כל דרכי הביאורים מחז"ל בהמקראות, וכל ענייני המדות והלכה למשה מסיני, הכל בעזרת ה' בדרך נפלא. ואחר כך בארתי כל הדינים של תורה שבעל פה אשר שם דרבנן יש עליהם, ובארתי לזה ענייני גזירות ותקנות, וענייני אסמכתא, ויסודי כוחות המנהגים עם כל הבאורים בהסוגיות השייכות לזה. וגם בררתי על כמה חלקים שיש לחלק דבריהם, בהשקיף על הנושאים העיקריים שהטיפו עליהם דבריהם. ובספר החמישי "נושאי ההלכות וחלוקותיהן" בארתי הנושאים העיקריים של כל הלכה והלכה [כפי חלוקות ההלכות שחלק הרמב"ם ז"ל. ולפעמים חשבתי ההלכות כפי דרכי השו"ע], והצגתי בקצרה פרטי הדינים המציינים ומגבילים כל נושא ונושא, והראתי איך שמהעדר ידיעה זו נתבלבלו אצל כמה לפעמים העניינים כי החליפו ציונים בציונים, והגבלות בהגבלות. ומלבד הידיעות החדשות שיש בו יש בו סגולה נפלאה לזכור על ידו כל הדינים הפרטיים, כי על ידי שידע המעיין הנושאים והעיקריים של ההלכה יזכור בנקל כל הפרטים. ובספר השישי "כללי דרשות חז"ל ודרכי לשונותיהן" בארתי בחלק א' כללי הדרשות של חז"ל, והם בנויים על אדני העומק והעיון והביקורת הנאמנה. ובחלק ב' בארתי כללי לשונותיהם. סוף דבר, ספרי "דרך בים" הוא מקיף בעזרת ה' כמעט כל ענייני תורה שבעל פה ותהלוכות ידיעותיה. וכפי שסידרתי עתה הספר הזה "חותם תכנית", יהיה גם כן ספר טוב מועיל בפני עצמו. וגם שיזכני ה' להוציא לאור ספרי "דרך בים", בכל זאת לא יאבד ערכו ושיוויו, כי יהיה כמו קיצור ותוכן מהספר ההוא. וחגרתי שארית כוחי להוציאו לאור, אבל כבר נלאיתי נשא משא ההוצאות (כי בהחלקים האלה הריקו ממני הרבה כסף), ונפשי עלי תשתפך בראותי כי לא זכיתי להוציא לאור גם הספר חותם תכנית הזה בשלמותו, על כן הנני עומד בפה לבקש רחמים מאתכם קוראים יקרים ונכבדים, תיקר נא נפשי ונפש ספרי בעיניכם! שוו נא נגד עיניכם מטרת הספר ועמלי ויגיעי עליו. לא למעני הנני מבקש חסד, הנני יושב ת"ל בעיר כבודה אשר יכירוני לטוב ולחמי נתן ומימי נאמנים, [ולתענוגות בני אדם אשחק], אבל למען ספרי, הנני מבקש ממכם עזר וחסד, ידעתי כי אומתנו הקדושה מוקפת ומעוטרת במידת הרחמים והחסד, והאיש שדופק על פתחי נדיבים ופושט ידו, לא ישיבנה ריקם, כי יריקו עליו ברכתם. אבל מה יעשה האיש שאינו יכול להשפיל כבודו וכבוד ספרו לסבב עמו על פתחי נדיבים, ויש אנשים שמטבעם אין בכוחם זאת, ואינם מבעלי המלאכה הזאת. ואוכל לומר בפה מלא כי אנכי הנני גם כן אחד מהאנשים האלה, כבר הדפסתי שני ספרים [לבד החלק א' מספר חותם תכנית הזה], בכל זאת לא יאמר עוד איש אחד כי באתי לביתו וספרי בידי להושיטו אליו, כי רגשותי לא יתנוני להשפיל כבוד התורה. עדי בשחק כי אגלי דמעות יתגלגלו מעיני עת אראה איך שיוזילו איזה מחברים כבודם, ויזלזלו כבוד ספרם לסבב על פתחי נדיבים. ומלבד זה גם מצבי לא ירשני להרחיק נדוד מביתי על זמן מרובה, כי הנני עמוס פה בעבודה רבה וגם יש לי עוד הרבה לעבוד עבודת ספרי דרך בים, כי יש עוד איזה ספרים שיש להשלימם ולסדרם עוד בסדר הנכון, ועל כן אוכל להיות במקומות מעטים, ולמען שיגיע גם להמקומות שלא אהיה בעצמי [באשר נצרך לי מאד המחיר של הספרים בשגם כי הנני רוצה שיתפשט בכל מקום], אראה בדעתי לשולחו על ידי ב"ד להאנשים המבינים בעם והנדיבים. והנני לבקש מכבוד מעלתכם שתתבוננו בדבריו, ואחשוב כי אז תעניקוני מברכתכם, ותשתדלו לפרסם טובו בעולם בכדי שיהיה בידי להוציאו לאור. המבינים בעם! מה אני שואל מכם? רק לראות בו בעינים פקוחות טובות, ולהתבונן עליו בשום שכל ובלב טוב. לא להרבות הוני וכבודי אבקש בזה, רק להחיות את ספרי ולהופיע עליו אור חיי הדפוס. לולא יראתי עבור עלוקת הקנאה אשר מצצה ומוצצת כל לשד חיותנו, הייתי בטוח בעזרת ה' כי יתרבו שוחרי טובת ספרי. אבל בזכרי בעלוקה הזאת ובארסה המר והאיום, תעבור על כל בשרי רוח קור ורעד. עוד דבר אחד לי אליכם קוראים יקרים, בחלק זה הבאתי כמה עניינים מספר הדרושים שלי ומבוארי על ע"י ומ"ר תתבוננו היטב עליהם ואולי תראו לחזק את ידי גם לזה כי לפי דעי יש בהם עניינים יקרים ונחמדים בעזרת ה', ואם כי בכל מקום כתבתים בקצרה, אולם יספיקו לאנשי לב אשר אליהם אשים דברתי ובזה אשים קנצי לדברי. ואל ה' אעריך תפילתי, כי הוא יהיה בעזרי להשלים את אשר החילותי, לכבוד שמו הגדול, לפאר ולרומם כבוד תוה"ק, וחז"ל הקדושים והטהורים, כי זה כל ישעי וחפצי.

הכו"ח יום ג' ו' תמוז התר"מ שווינצאן
יצחק יעקב בלא"א הרב מו"ה שלמה נפתלי ריינעס
אב"ד דפ"ק הנ"ל, בעהמ"ח ספרי "עדות ביעקב" וספר "חותם תכנית" ח"א.
·
מעבר לתחילת הדף