Difference between revisions of "זכרונות אליהו/א"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(לכבוד יום השנה)
 
(המשך)
 
Line 5: Line 5:
  
 
בפנים מערכת ט' דברכות [אות ט'] כתב הגהמ"ח בשם החס"ל להסתפק במי שטעה ובירך בפה"א על פרי עץ ודעתו היה לאכול גם מפרי האדמה אם יצא בזה ידי ברכה גם על פה"א וע"ז כתבתי שלע"ד נראה דנפטרו שניהם כאשר יראה המעיין דברי בפנים [עמוד פ"א-פ"ה] ושוב נמלכתי כעי"ז במי שגדול כבוד ידי"ע הרב הגאון המפורסם מוהר"ר '''צבי פסח פראנק''' שליט"א הגאב"ד דפעה"ק שלחתי לו מ"ש ובקשתי ממנו לחו"ד בזה ואחר שעיין בדברי כה ענני.
 
בפנים מערכת ט' דברכות [אות ט'] כתב הגהמ"ח בשם החס"ל להסתפק במי שטעה ובירך בפה"א על פרי עץ ודעתו היה לאכול גם מפרי האדמה אם יצא בזה ידי ברכה גם על פה"א וע"ז כתבתי שלע"ד נראה דנפטרו שניהם כאשר יראה המעיין דברי בפנים [עמוד פ"א-פ"ה] ושוב נמלכתי כעי"ז במי שגדול כבוד ידי"ע הרב הגאון המפורסם מוהר"ר '''צבי פסח פראנק''' שליט"א הגאב"ד דפעה"ק שלחתי לו מ"ש ובקשתי ממנו לחו"ד בזה ואחר שעיין בדברי כה ענני.
 +
 +
כת"ר העירני לעיין בספקו של הרב חסד לאלפים במי שהיה לפניו פרה"ע ופה"א, ודעתו היה לאכול משניהם וטעה ובירך בפה"א על פה"ע אם יצא ידי ברכה גם על פה"א, שכת,ר העלה דבברכת בפה"א שבירך על פה"ע יצא גם על פרי האדמה, אלא שעומד נגדו דברי הס' מכתם לדוד סימן י"א שכתב בפשיטות דפה"א שלפניו לא נפטרו בברכת בורא פה"א שבירך על פה"ע.

Latest revision as of 21:59, 30 June 2020

הוקלד חלקית, אתם מוזמנים לתרום ולהשלים את הדף/הפסקה
נא לא להסיר תבנית זו לפני השלמת ההקלדה

ספק בענין ברכות

סימן א

בפנים מערכת ט' דברכות [אות ט'] כתב הגהמ"ח בשם החס"ל להסתפק במי שטעה ובירך בפה"א על פרי עץ ודעתו היה לאכול גם מפרי האדמה אם יצא בזה ידי ברכה גם על פה"א וע"ז כתבתי שלע"ד נראה דנפטרו שניהם כאשר יראה המעיין דברי בפנים [עמוד פ"א-פ"ה] ושוב נמלכתי כעי"ז במי שגדול כבוד ידי"ע הרב הגאון המפורסם מוהר"ר צבי פסח פראנק שליט"א הגאב"ד דפעה"ק שלחתי לו מ"ש ובקשתי ממנו לחו"ד בזה ואחר שעיין בדברי כה ענני.

כת"ר העירני לעיין בספקו של הרב חסד לאלפים במי שהיה לפניו פרה"ע ופה"א, ודעתו היה לאכול משניהם וטעה ובירך בפה"א על פה"ע אם יצא ידי ברכה גם על פה"א, שכת,ר העלה דבברכת בפה"א שבירך על פה"ע יצא גם על פרי האדמה, אלא שעומד נגדו דברי הס' מכתם לדוד סימן י"א שכתב בפשיטות דפה"א שלפניו לא נפטרו בברכת בורא פה"א שבירך על פה"ע.