Difference between revisions of "דרישה/חושן משפט/תא"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(תיקון ההעלאה הקודמת)
 
Line 6: Line 6:
 
== א ==
 
== א ==
  
אבל תפסו ניזק כו' עד אבל ר"י פי' כו' טעם פלוגתתן מהא דאיתא שם בב"ק דף ל"ו דר"ע ס"ל דנוזק ומזיק שותפים הן בשור תם דלכ"א יש לו בו חצי ור' ישמעאל ס"ל דמזיק ב"ח של ניזק הוא וקיי"ל כר"ע ואמרינן שם דלר"י אי תפסו הניזק לאחר שהזיק לפרוע ממנו אז נעשה שומר עליה ואי יצא מתחת ידו והזיק עליו לבדו מוטל לשלמו לניזק כל היזקו והבעלים אינן מפסידין כלום ופירש"י דגם לר"ע דקיי"ל כוותיה הוי דינא הכי וכ"כ הרי"ף והתוספות כתבו דלר"ע אין נ"מ בתפיסתו להתחייב הניזק התופס בכל הנזק ועיין בהרא"ש שם ותמצא פלוגתתן מפורשת [וקצת מנהו בב"ח]. וע"ל סימן קע"ד סי"א דכ"ר דשותפין הן ש"ש זה לזה ואם נגנב או נאבד ברשות א' מהן חייב באחריותו בזמן שכל א' עוסק בזמן מיוחד ונגנב אז מידו כו' ע"ש ויש לחלק ביניהן:
+
'''אבל תפסו ניזק כו' עד אבל ר"י פי' כו'.''' טעם פלוגתתן מהא דאיתא שם בב"ק דף ל"ו דר"ע ס"ל דנוזק ומזיק שותפים הן בשור תם דלכ"א יש לו בו חצי ור' ישמעאל ס"ל דמזיק ב"ח של ניזק הוא וקיי"ל כר"ע ואמרינן שם דלר"י אי תפסו הניזק לאחר שהזיק לפרוע ממנו אז נעשה שומר עליה ואי יצא מתחת ידו והזיק עליו לבדו מוטל לשלמו לניזק כל היזקו והבעלים אינן מפסידין כלום ופירש"י דגם לר"ע דקיי"ל כוותיה הוי דינא הכי וכ"כ הרי"ף והתוספות כתבו דלר"ע אין נ"מ בתפיסתו להתחייב הניזק התופס בכל הנזק ועיין בהרא"ש שם ותמצא פלוגתתן מפורשת [וקצת מנהו בב"ח]. וע"ל [שולחן ערוך/חושן משפט/קעד#יא|סימן קע"ד סי"א]] דכ"ר דשותפין הן ש"ש זה לזה ואם נגנב או נאבד ברשות א' מהן חייב באחריותו בזמן שכל א' עוסק בזמן מיוחד ונגנב אז מידו כו' ע"ש ויש לחלק ביניהן:
  
  

Latest revision as of 19:46, 15 August 2019

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


דרישה TriangleArrow-Left.svg חושן משפט TriangleArrow-Left.svg תא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
סמ"ע
קצות החושן
ש"ך
באר הגולה
ביאור הגר"א


ערוך השולחן


דפים מקושרים

א[edit]

אבל תפסו ניזק כו' עד אבל ר"י פי' כו'. טעם פלוגתתן מהא דאיתא שם בב"ק דף ל"ו דר"ע ס"ל דנוזק ומזיק שותפים הן בשור תם דלכ"א יש לו בו חצי ור' ישמעאל ס"ל דמזיק ב"ח של ניזק הוא וקיי"ל כר"ע ואמרינן שם דלר"י אי תפסו הניזק לאחר שהזיק לפרוע ממנו אז נעשה שומר עליה ואי יצא מתחת ידו והזיק עליו לבדו מוטל לשלמו לניזק כל היזקו והבעלים אינן מפסידין כלום ופירש"י דגם לר"ע דקיי"ל כוותיה הוי דינא הכי וכ"כ הרי"ף והתוספות כתבו דלר"ע אין נ"מ בתפיסתו להתחייב הניזק התופס בכל הנזק ועיין בהרא"ש שם ותמצא פלוגתתן מפורשת [וקצת מנהו בב"ח]. וע"ל [שולחן ערוך/חושן משפט/קעד#יא|סימן קע"ד סי"א]] דכ"ר דשותפין הן ש"ש זה לזה ואם נגנב או נאבד ברשות א' מהן חייב באחריותו בזמן שכל א' עוסק בזמן מיוחד ונגנב אז מידו כו' ע"ש ויש לחלק ביניהן:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.