בית נתן/ברכות/יח/א

בית נתן TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png יח TriangleArrow-Left.png א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
מהרש"ל
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
צל"ח
פתח עינים
רש"ש
בית נתן
בן יהוידע
שיח השדה

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


וא"ר יוחנן תשמיש המטה איכא בינייהו תרגמה רב פפא אמחזיר פניו ואוכל רב אשי אמר כל זמן שמוטל עליו לקברו כמוטל לפניו דמי שנאמר ויקם אברהם מעל פני מתו כל זמן וכו' (עין רש"י ד"ה ויקם אברהם וגו' וכתיב וג'):

אעפ"י שאינו משמרו ומתו משמרו אין אבל מהלך לא והתניא היה מהלך בבית הקברות לא יניח תפילין בראשו וס"ת בזרועו וקורא בו ואם עשה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו התם תוך ארבע אמות הוא דאסור חוץ לד"א שרי הכי חוץ לד"א נמי אסור (וכ"ה גי' תר"י והרא"ש ונ"מ דלפי גי' זו אסור להחמיר עיין במשנה ברורה שבספר מנחת שמואל מש"כ בזה) גופא המשמר את המת וכו':

וזה משמר וזה קורא נמצא ששניהם התפללו בן עזאי אומר היו באין בספינה מניחו בזוית זו ומתפלל בזוית אחרת מאי בינייהו וכו':

פשיטא מי גרע מעצמות אלא לאו אסיפה:

חרף עושהו ואם לוהו מה שכרו עליו הכתוב (הכתוב) אומר מלוה ה' חונן דל (בגרסתי' ומכבדו חונן אביון ואינו ס"פ של מלוה ה' שפ' זה כתיב במשלי י"ט ופ' ומכבדו חונן וכו' הוא במשלי י"ד ועמ"ש בספר צל"ח וגירסת הכ"י נכון מאד). רבי חייא וכו':

תכילתיה דר' יונתן על קברי:

שימותו אלו צדיקים שאפי' במיתתן נקראו חיים:שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף