Difference between revisions of "ביאור הגר"א/יורה דעה/קעו"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
 
Line 6: Line 6:
 
{{עוגןמ|א}} '''וה"מ כו'. ''' בתוספתא [[תוספתא/בבא מציעא/ד|רפ"ד]] משכיר אדם מעותיו לשולחני להתנאות בהן ולהתלמד בהן ולהתעטר בהן נגנבו או אבדו חייב באחריותם נגנבו מלפניו באונס ה"ה כשומר שכר ר"ל ופטור נשתלשו עליהם אסור משום רבית ור"ל נשתלשו שמתחלה כשהושלש בידו הושלש שיהא חייב אף באונסין וז"ש בהג"ה ודוקא שלא כו':
 
{{עוגןמ|א}} '''וה"מ כו'. ''' בתוספתא [[תוספתא/בבא מציעא/ד|רפ"ד]] משכיר אדם מעותיו לשולחני להתנאות בהן ולהתלמד בהן ולהתעטר בהן נגנבו או אבדו חייב באחריותם נגנבו מלפניו באונס ה"ה כשומר שכר ר"ל ופטור נשתלשו עליהם אסור משום רבית ור"ל נשתלשו שמתחלה כשהושלש בידו הושלש שיהא חייב אף באונסין וז"ש בהג"ה ודוקא שלא כו':
  
{{עוגןמ|ב}} '''ואם קבל כו' ומיהו כו'. ''' כ"כ בתה"ד שכ' בגליון תוס' ע' א' מש"ש מעות של יתומים מותר כו' כ' וז"ל ונראה דהיכא דכל האחריות על הנותן שרי אפילו לקצוץ דאין כאן מלוה אלא פקדון ושכר מעותיו נוטל ובתוספתא שרי להשכיר מעותיו לשולחני משום דמחזירין בעין וה"ה אפילו אם השכיר להוציאן דשרי כו' ובתוס' שם [[תוספות/בבא מציעא/סט|ס"ט ב']] ד"ה אוגר כו' כ' מקבל היה כו' ודחק שם בתה"ד דאפשר דתוס' מיירי כשקבל רק אונסין ולא גניבה ואבידה וכמה דחוקין דבריו ונשתקע הדבר ולא נאמר דודאי כ' ל"ד אונסין וכמ"ש ריב"ש משום דאילו לא היה מקבל עליו כל האחריות לא היה רב חמא טועה בכך ודאי הגליון פליג דהגליון ס"ל דאין חילוק בין משכיר להשתמש בעין או להוציאם ובפירש"י וכמ"ש תוס' בד"ה מרא בשם רש"י וקשה להו קושית תוס' מהתוספתא ותי' דבאמת אם מקבל אחריות שרי אבל תוס' חילקו בין בעין או להוציאן וכן חילקו כל הפוסקים:
+
{{עוגןמ|ב}} '''ואם קבל כו' ומיהו כו'. ''' כ"כ בתה"ד שכ' בגליון תוס' ע' א' מש"ש מעות של יתומים מותר כו' כ' וז"ל ונראה דהיכא דכל האחריות על הנותן שרי אפילו לקצוץ דאין כאן מלוה אלא פקדון ושכר מעותיו נוטל ובתוספתא שרי להשכיר מעותיו לשולחני משום דמחזירין בעין וה"ה אפילו אם השכיר להוציאן דשרי כו' ובתוס' שם [[תוספות/בבא מציעא/סט|ס"ט ב']] ד"ה אוגר כו' כ' מקבל היה כו' ודחק שם בתה"ד דאפשר דתוס' מיירי כשקבל רק אונסין ולא גניבה ואבידה וכמה דחוקין דבריו ונשתקע הדבר ולא נאמר דודאי כ' ל"ד אונסין וכמ"ש ריב"ש משום דאילו לא היה מקבל עליו כל האחריות לא היה רב חמא טועה בכך ודאי הגליון פליג דהגליון ס"ל דאין חילוק בין משכיר להשתמש בעין או להוציאם ובפירש"י וכמ"ש תוס' בד"ה מרא בשם רש"י וקשה להו קושית תוס' מהתוספתא ותי' דבאמת אם מקבל אחריות שרי אבל תוס' חילקו בין בעין או להוציאן וכן חילקו כל הפוסקים:
  
 
{{עוגןמ|ג}} '''מיהו כו'. ''' כיון דדרך שכירות הוא:
 
{{עוגןמ|ג}} '''מיהו כו'. ''' כיון דדרך שכירות הוא:
Line 16: Line 16:
 
{{עוגןמ|ו}} '''אפילו כו'. ''' כפי' תוס' שם ד"ה מרא כו':
 
{{עוגןמ|ו}} '''אפילו כו'. ''' כפי' תוס' שם ד"ה מרא כו':
  
{{עוגןמ|ז}} '''מקום בו'. ''' [[בבא מציעא/ע|שם ע' א']] ונהגו בני כו' אטו כו':
+
{{עוגןמ|ז}} '''מקום בו'. ''' [[בבא מציעא/ע|שם ע' א']] ונהגו בני כו' אטו כו':
  
 
{{עוגןמ|ח}} '''י"א דוקא כו'. ''' עתוס' שם ד"ח דקא כו' וכ"כ ש"פ:
 
{{עוגןמ|ח}} '''י"א דוקא כו'. ''' עתוס' שם ד"ח דקא כו' וכ"כ ש"פ:

Latest revision as of 20:29, 4 December 2019

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ביאור הגר"א TriangleArrow-Left.svg יורה דעה TriangleArrow-Left.svg קעו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
פתחי תשובה
ש"ך
נקודות הכסף (להש"ך)
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
דפים מקושרים

(א) וה"מ כו'. בתוספתא רפ"ד משכיר אדם מעותיו לשולחני להתנאות בהן ולהתלמד בהן ולהתעטר בהן נגנבו או אבדו חייב באחריותם נגנבו מלפניו באונס ה"ה כשומר שכר ר"ל ופטור נשתלשו עליהם אסור משום רבית ור"ל נשתלשו שמתחלה כשהושלש בידו הושלש שיהא חייב אף באונסין וז"ש בהג"ה ודוקא שלא כו':

(ב) ואם קבל כו' ומיהו כו'. כ"כ בתה"ד שכ' בגליון תוס' ע' א' מש"ש מעות של יתומים מותר כו' כ' וז"ל ונראה דהיכא דכל האחריות על הנותן שרי אפילו לקצוץ דאין כאן מלוה אלא פקדון ושכר מעותיו נוטל ובתוספתא שרי להשכיר מעותיו לשולחני משום דמחזירין בעין וה"ה אפילו אם השכיר להוציאן דשרי כו' ובתוס' שם ס"ט ב' ד"ה אוגר כו' כ' מקבל היה כו' ודחק שם בתה"ד דאפשר דתוס' מיירי כשקבל רק אונסין ולא גניבה ואבידה וכמה דחוקין דבריו ונשתקע הדבר ולא נאמר דודאי כ' ל"ד אונסין וכמ"ש ריב"ש משום דאילו לא היה מקבל עליו כל האחריות לא היה רב חמא טועה בכך ודאי הגליון פליג דהגליון ס"ל דאין חילוק בין משכיר להשתמש בעין או להוציאם ובפירש"י וכמ"ש תוס' בד"ה מרא בשם רש"י וקשה להו קושית תוס' מהתוספתא ותי' דבאמת אם מקבל אחריות שרי אבל תוס' חילקו בין בעין או להוציאן וכן חילקו כל הפוסקים:

(ג) מיהו כו'. כיון דדרך שכירות הוא:

(ד) אבל כו'. דאז הוא הלואה:

(ה) כלים כו'. גמ' שם ולא היא מרא כו':

(ו) אפילו כו'. כפי' תוס' שם ד"ה מרא כו':

(ז) מקום בו'. שם ע' א' ונהגו בני כו' אטו כו':

(ח) י"א דוקא כו'. עתוס' שם ד"ח דקא כו' וכ"כ ש"פ:

(ט) (ליקוט) ולכן אם כו'. הרא"ש שם שאם תשבר כו' ועהג"א שם ד"ה פירש"י כו' אבל ר"י כו' (ע"כ):

(י) וי"א דאם כו'. שכן פי' מש"ש אר"ש לא עשאה דמים כו' ר"ל שלא עשאה דמים אלא כמו ששוה בשעת מיתה אבל סברא ראשונה ס"ל כפירש"י שם ד"ה מותר כו':
(ליקוט) וי"א כו'. הרא"ש סנ"ב ת"ר כו' וכל ימי חייה כו' ואינו משלם אלא כו' וכנ"ל ס"ג וכן מדמי שם בגמ' הני דיני להדדי וע"ל ס"ג מש"ש (ע"כ):

(יא) הואיל כו'. ערש"י שם ד"ה אבל כו' ובירושלמי שם ר"ל אומר נעשה לו כמשכיר לו שדה ביוקר כו' מתניתא מסייעא לר"ל אין מפרין על חנות וספינה ועל דבר שאינו עושה בגופו:

(יב) אבל אם כו' וכ"ש כו'. כמש"ש בגמ' מ"ש רישא כו' והאי כיון כו' והאי דקאמר כו':

(יג) מותר כו' ודוקא כו'. כמש"ש ע"ד ב' באתרא דתנא דידן כו'. רשב"א וריב"ש ועט"ז:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון