באר הגולה/יורה דעה/רמו

באר הגולהTriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png רמו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרכי משה
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
פתחי תשובה
ש"ך
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
יד אברהם


חיי אדם


מראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) לשון הרמב"ם בפ"א מהת"ת:

(ב) מהא דרבי אליעזר ברבי שמעון ב"מ דף פ"ד ע"ב:

(ג) מהא דרבי חנינא בן דוסא תענית ריש דף כ"ה ע"א ורבי יהושע בברכות דף כ"ח ע"א והלל ביומא דף ל"ה ע"ב וכתב עוד שם גדולי חכמי ישראל היו מהם חוטבי עצים ומהן שואבי מים ומהן סומים ואע"פ כן היו עוסקים בת"ח יומם ולילה והם מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבינו ע"ה ופי' הכ"מ שם חוטבי עצים הוא הלל שואבי מים רב הונא בכתובות דף ק"ה ע"א וסומים רב יוסף ורב ששת:

(ד) טור מהספרי:

(ה) בריית' שם קידושין דף כ"ט ע"ב כר' יוחנן שם:

(ו) שם בבריי' כדי שלא יהא בהרהורי עבירה:

(ז) הרמב"ם שם בפ"א:

(ח) לשון הרמב"ם שם (ומביאו הטור) ממימרא דרב ספרא וכו' קידושין דף ל' ע"א וכפי' התוספות שם:

(ט) וכתב הכ"מ שם זה דבר פשוט דלגמ' צריך זמן רב משא"כ למקרא ולמשנה ואהא סומכין העולם שאין משלשים:

(י) לשון הרמב"ם שם בפ"א מאוקימת' דשמואל נדרי' דף ל"ו ל"ז וכדמפרש טעמא שם משום שכר שימור או שכר פיסוק טעמים:

(יא) מברייתא בכורות דף כ"ט ע"א:

(יב) טור בשם אביו הרא"ש שם בפרק הנזכר וכ"כ התוס' שם ובנדרים שם ור"ן:

(יג) בשם הרמב"ם מהא דאמרינן אילימא זכות דתורה הא אינה מצווה ועושה היא וכפי' רש"י שם סוטה דף כ"א ע"א ומימרא דר' חנינא קידושין דף ל"א ע"א ועבודת כוכבים דף ג' ע"א וכתבו התוספות הטעם מפני שהמצווה דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים מצות בוראו:

(יד) משנה שם דף כ' וכרבי אליעזר:

(טו) טור ורמב"ם בפ"ד מהלכות תלמוד תורה ממימרא דרבי זירא חולין דף קל"ג ע"א:

(טז) שם מההוא צורבא דרבנן דהוו צריכי ליה רבנן וסני שומעניה וכו' ומימרא דרבי יוחנן מ"ק דף י"ז ע"א:

(יז) שם:

(יח) שם מהא דאמרינן כל זמן דהוה עירא היאירי קיים וכו' מ"ק דף ט"ו ע"ב:

(יט) שם ממשמעו' הברייתא עירובין דף כ"ד ע"ב:

(כ) שם:

(כא) משנה ה' פ"ב דמס' אבות:

(כב) כתובות ד' ק"ג ע"ב:

(כג) ג"ז שם בפ"ד מהתוספתא דסנהדרין פ"ז:

(כד) שבת ד"ו ריש ע"ב:

(כה) בכמה מקומות בגמר' ורבה לחדודי לאביי הוא דעבד וברכות דף ל"ח ע"ב:

(כו) שם ברמב"ם:

(°) פי' שאם היו עסוקים בדיני הוצאות שבת מרשות לרשות אל ישאלנו דין חבית שנשברה בשבת ולמעלה אמר שלא ישאל בנושא אחר שאם היו עסוקים בשבת לא ישאלנו בדיני י"ט:

(כז) שם:

(כח) שם:

(כט) משנה סוף הוריות (ורמב"ם רפ"ג וסמ"ג עשין י"ב):

(ל) ג"ז שם ברמב"ם מתשובתו דרבי זירא על ששאלו אותו במה הארכת ימים מגילה דף כ"ח ע"א:

(לא) מימרא דרבי זירא סנהדרין דף ע"א ופירש רש"י קרעים משכח תלמודו ואינו נזכר אלא בסירוגין:

(לב) שם מברייתא ברכות דף נ"ג ע"א:

(לג) כרב פפי ומימרא דרבי יהושע בן לוי מגילה דף כ"ו כ"ז:

(לד) שם פ"ג ממשנה ריש פאה ות"ת כנגד כולם:

(לה) מירושלמי פ"ג דפסחים ובריש חגיגה בעובדא דרבי אבהו דשלח ברי' לטבריה וכו' ומהא דאמרו נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה קדושין דף מ' ע"ב וכפירוש התוס' שם ובשם רש"י וממשנה ה' פ"ב דאבות:

(לו) שם בברייתא דקדושין וסנהדרין דף ז' ע"א:

(לז) מימרא דרב פסחים דף נ' ע"ב וסוטה דף מ"ז ע"א:

(לח) מימרא דר"ל שבת דף פ"ג ע"ב וברכות דף ס"ג ע"ב

(°) והמה מדברי הרמב"ם בפ"ג

(לט) מימרא דרבא מרומי' דקראי דכתיב ועבדך ירא את ה' מנעוריו וכתיב יהללך זר ולא פיך ומשני הא באתרא דלא ידעין ליה וכו':

(מ) ירושלמי פ"ה דברכות:

(מא) גם זו שם:

(מב) בריית' מעשה בתלמיד אחד שהי' שונ' בלחש ושכח תלמודו עירובין דף נ"ד ע"א:

(מג) שם ומימרא דר"ל חגיגה דף י"ב ע"ב ועבודת כוכבים דף ג' ע"ב:

(מד) ברייתא ב"ב דף קכ"א ע"ב:

(מה) מימרא דרבי אלעזר סנהדרין דף צ"ב ע"א:

(מו) שם דף צ"ט ע"א וכרבי נהוראי:

(מז) שם כר"י בן קרחה וחגיג' ד"ט ע"א וע"ב:

(מח) ממשנה ט' פ"ד דאבות:


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון