Difference between revisions of "אמרי בינה (בן איש חי)/עושה פלא/ד"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(נבדק טכנית ועוצב)
 
Line 1: Line 1:
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
{{הועלה אוטומטית}}
+
{{מרכז|'''בפרק זה אביא פרפראות שהיו כתובים אצלי בעזה"י.'''}}
{{עוגןמ|א}} בפרק זה אביא פרפראות שהיו כתובים אצלי בעזה"י:<br>'''איש'''  אחד מן הרמתים, נשא עיניו לשמים וירד אליו עוף גדול בעל כנשים, הוא צפור דרור יפה עינים, ויאמר לו נלכה נא שנינו יחד בארץ הלזו אשר בה מלחמה וקרב ואני אתן לך קרן עצום ורב, ועסוק במשא ומתן בהצלחה, ואחלוק עמך בכל ההרוחה, אך אהיה אנכי קרוב לשכר ורחוק מן ההפסד, כאשר בן המלך יסד, יען כי צפור דרור אנכי ולא אשמע עוד יללה ובכי, ורק אקבל את הטובה, ולא אוסיף לדאבה, וטובתי היא שלימה כי ברכת ה' תעשיר ולא יוסיף עוצב עמה ואם אתה תשמע לקול צפצופי והגיוני, גם אתה תהיה כמוני, ולא תראה ימי עוני, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום:
 
  
{{עוגןמ|ב}} '''החכם''' השלם, לא ישוב להתעלם, כי יפקיד פקדונו לאל אחד, ואז יאכל בבית אחד, ועליו נאמר והחכמה תחיה בעליה, ולא תסיר עדיה מעליה, ותרץ עוד אל הבאר עד אשר תנחל כל אשר אליה:
+
{{עוגןמ|א}} '''איש''' אחד מן הרמתים, נשא עיניו לשמים וירד אליו עוף גדול בעל כנפים, הוא צפור דרור יפה עינים, ויאמר לו נלכה נא שנינו יחד בארץ הלזו אשר בה מלחמה וקרב ואני אתן לך קרן עצום ורב, ועסוק במשא ומתן בהצלחה, ואחלוק עמך בכל ההרוחה, אך אהיה אנכי קרוב לשכר ורחוק מן ההפסד, כאשר בן המלך יסד, יען כי צפור דרור אנכי ולא אשמע עוד יללה ובכי, ורק אקבל את הטובה, ולא אוסיף לדאבה, וטובתי היא שלימה כי ברכת ה' תעשיר ולא יוסיף עוצב עמה ואם אתה תשמע לקול צפצופי והגיוני, גם אתה תהיה כמוני, ולא תראה ימי עוני, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום:
  
{{עוגןמ|ג}} '''תמיהא''' לי מלתא איך זכר יתעבר מזכר ואם נתעבר והביא זכר, תווהא על תווהא הוא, שאם נקבה צפונה אתו היה לו להביא נקבה תווהא הוא:
+
{{עוגןמ|ב}} '''החכם''' השלם, לא ישוב להתעלם, כי יפקיד פקדונו לאל אחד, ואז יאכל בבית אחד, ועליו נאמר והחכמה תחיה בעליה, ולא תסיר עדיה מעליה, ותרץ עוד אל הבאר עד אשר תנחל כל אשר אליה:
  
{{עוגןמ|ד}} '''תמיהא''' לי האי מלתא, איך העלמה שנולדה היום היא תוליד למחר, ואיך היום היא בת קטנה, ומתר תהיה הגדולה. מה רבו מעשיך ה' כי גדול אתה ועושה נפלאות. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה:
+
{{עוגןמ|ג}} '''תמיהא''' לי מלתא איך זכר יתעבר מזכר ואם נתעבר והביא זכר, תווהא על תווהא הוא, שאם נקבה צפונה אתו היה לו להביא נקבה תווהא הוא:
  
{{עוגןמ|ה}} '''אדם.''' אמר המחבר עוד אזכיר כאן מה שרשמתי בגליון בספרי רבינו האר"י זלה"ה:
+
{{עוגןמ|ד}} '''תמיהא''' לי האי מלתא, איך העלמה שנולדה היום היא תוליד למחר, ואיך היום היא בת קטנה, ומתר תהיה הגדולה. מה רבו מעשיך ה' כי גדול אתה ועושה נפלאות. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה:
  
{{עוגןמ|ו}} '''א''' <br>''' כתב'''  הרב זלה"ה שצריך לכוין ולתקן מקום פגם הגאוה שיכוין בשם י"ה דההין בזה יו"ד ה"ה כי בו סוד הגאוה בשתי בחינות כפשוטו וכמילואו בסוד אשירה לה' כי גאה גאה וכו', וג"כ רמז לדבר סור מרע ועשה טוב, ולז"א אל תמנע טוב מבעליו, ולעתיד יכלו גסי הרוח, ולכן כתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד:
+
{{מרכז|{{גופן|4||'''{{עוגן1|אדם}}'''}}}}
  
{{עוגןמ|ז}} '''ב''' <br>''' כתב'''  הרב זלה"ה העובר על מצות כבוד או"א הפגם שלו הוא בשם י"ה שהם או"א, ובהיותו במלוי אלפין כזה יו"ד ה"א עולה בגמטריא כ"ו, ולכן יתענה כנגדו כ"ו תעניות, ובכל יום שיתענה ילקה כ"ו מלקיות ויכוין בשם הנז' וכו', וג"כ סימן לדבר בן יתקן בן, ולז"א בן יכבד אב ורמז לדבר הראשנות יגידו כי כל אחד בשלשה תראנו ואלף שנים בעירך מבית ומחק תצפנו, ואם תשכיל לראות בפתח הראשון, ותביט גם בשני אז תמצא רמז שני, ולז"א כבד את אביך ואת אמך:
+
'''אמר''' המחבר עוד אזכיר כאן מה שרשמתי בגליון בספרי רבינו הארזלה"ה:
  
{{עוגןמ|ח}} '''ג''' <br>''' כתב'''  הרב זלה"ה בסוד הפסוק ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני, לאה כתר שלה י"ו אורות דארבעה אלפין דשם אהיה ורחל שמונים אורות שהם ד"פ היה וכו', וג"כ סימן לדבר אליהו:
+
{{מרכז|'''א.'''}}
  
{{עוגןמ|ט}} '''ד''' <br>''' כתב''' הרב זלה"ה לצורך הזווג צריך להיות נסירה וכו' וג"כ רמז לדבר אתוון למפרע:
+
'''כתב''' הרב זלה"ה שצריך לכוין ולתקן מקום פגם הגאוה שיכוין בשם י"ה דההין בזה יו"ד ה"ה כי בו סוד הגאוה בשתי בחינות כפשוטו וכמילואו בסוד אשירה לה' כי גאה גאה וכו', וג"כ רמז לדבר סור מרע ועשה טוב, ולז"א אל תמנע טוב מבעליו, ולעתיד יכלו גסי הרוח, ולכן כתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד.
  
{{עוגןמ|י}} '''ה''' <br>''' כתב'''  הרב זלה"ה מה שנעשה בשבת מאליו נעשה בחול ע"י תפלתינו, וג"כ סימן לדבר בחול חיל ובשבת שבת:
+
{{מרכז|'''ב.'''}}
  
{{עוגןמ|יא}} '''ואו''' <br>''' כתב''' הרב זלה"ה הא ראשנה היא בינה וצורתה די, וג"כ רמז לדבר אות הצדי ואם תוסיף דעת תבין הדברים.
+
'''כתב''' הרב זלה"ה העובר על מצות כבוד או"א הפגם שלו הוא בשם י"ה שהם או"א, ובהיותו במלוי אלפין כזה יו"ד ה"א עולה בגמטריא כ"ו, ולכן יתענה כנגדו כ"ו תעניות, ובכל יום שיתענה ילקה כ"ו מלקיות ויכוין בשם הנז' וכו', וג"כ סימן לדבר בן יתקן בן, ולז"א בן יכבד אב ורמז לדבר הראשנות יגידו כי כל אחד בשלשה תראנו ואלף שנים בעירך מבית ומחק תצפנו, ואם תשכיל לראות בפתח הראשון, ותביט גם בשני אז תמצא רמז שני, ולז"א כבד את אביך ואת אמך.
 +
 
 +
{{מרכז|'''ג.'''}}
 +
 
 +
'''כתב''' הרב זלה"ה בסוד הפסוק ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני, לאה כתר שלה י"ו אורות דארבעה אלפין דשם אהיה ורחל שמונים אורות שהם ד"פ היה וכו', וג"כ סימן לדבר אליהו.
 +
 
 +
{{מרכז|'''ד.'''}}
 +
 
 +
'''כתב''' הרב זלה"ה לצורך הזווג צריך להיות נסירה וכו' וג"כ רמז לדבר אתוון למפרע.
 +
 
 +
{{מרכז|'''ה.'''}}
 +
 
 +
'''כתב''' הרב זלה"ה מה שנעשה בשבת מאליו נעשה בחול ע"י תפלתינו, וג"כ סימן לדבר בחול חיל ובשבת שבת.
 +
 
 +
{{מרכז|'''ואו.'''}}
 +
 
 +
'''כתב''' הרב זלה"ה הא ראשנה היא בינה וצורתה די, וג"כ רמז לדבר אות הצדי ואם תוסיף דעת תבין הדברים.
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}

Latest revision as of 19:25, 31 July 2020

אמרי בינה (בן איש חי) TriangleArrow-Left.svg עושה פלא TriangleArrow-Left.svg ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

בפרק זה אביא פרפראות שהיו כתובים אצלי בעזה"י.

(א) איש אחד מן הרמתים, נשא עיניו לשמים וירד אליו עוף גדול בעל כנפים, הוא צפור דרור יפה עינים, ויאמר לו נלכה נא שנינו יחד בארץ הלזו אשר בה מלחמה וקרב ואני אתן לך קרן עצום ורב, ועסוק במשא ומתן בהצלחה, ואחלוק עמך בכל ההרוחה, אך אהיה אנכי קרוב לשכר ורחוק מן ההפסד, כאשר בן המלך יסד, יען כי צפור דרור אנכי ולא אשמע עוד יללה ובכי, ורק אקבל את הטובה, ולא אוסיף לדאבה, וטובתי היא שלימה כי ברכת ה' תעשיר ולא יוסיף עוצב עמה ואם אתה תשמע לקול צפצופי והגיוני, גם אתה תהיה כמוני, ולא תראה ימי עוני, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום:

(ב) החכם השלם, לא ישוב להתעלם, כי יפקיד פקדונו לאל אחד, ואז יאכל בבית אחד, ועליו נאמר והחכמה תחיה בעליה, ולא תסיר עדיה מעליה, ותרץ עוד אל הבאר עד אשר תנחל כל אשר אליה:

(ג) תמיהא לי מלתא איך זכר יתעבר מזכר ואם נתעבר והביא זכר, תווהא על תווהא הוא, שאם נקבה צפונה אתו היה לו להביא נקבה תווהא הוא:

(ד) תמיהא לי האי מלתא, איך העלמה שנולדה היום היא תוליד למחר, ואיך היום היא בת קטנה, ומתר תהיה הגדולה. מה רבו מעשיך ה' כי גדול אתה ועושה נפלאות. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה:

אדם

אמר המחבר עוד אזכיר כאן מה שרשמתי בגליון בספרי רבינו האר"י זלה"ה:

א.

כתב הרב זלה"ה שצריך לכוין ולתקן מקום פגם הגאוה שיכוין בשם י"ה דההין בזה יו"ד ה"ה כי בו סוד הגאוה בשתי בחינות כפשוטו וכמילואו בסוד אשירה לה' כי גאה גאה וכו', וג"כ רמז לדבר סור מרע ועשה טוב, ולז"א אל תמנע טוב מבעליו, ולעתיד יכלו גסי הרוח, ולכן כתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד.

ב.

כתב הרב זלה"ה העובר על מצות כבוד או"א הפגם שלו הוא בשם י"ה שהם או"א, ובהיותו במלוי אלפין כזה יו"ד ה"א עולה בגמטריא כ"ו, ולכן יתענה כנגדו כ"ו תעניות, ובכל יום שיתענה ילקה כ"ו מלקיות ויכוין בשם הנז' וכו', וג"כ סימן לדבר בן יתקן בן, ולז"א בן יכבד אב ורמז לדבר הראשנות יגידו כי כל אחד בשלשה תראנו ואלף שנים בעירך מבית ומחק תצפנו, ואם תשכיל לראות בפתח הראשון, ותביט גם בשני אז תמצא רמז שני, ולז"א כבד את אביך ואת אמך.

ג.

כתב הרב זלה"ה בסוד הפסוק ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני, לאה כתר שלה י"ו אורות דארבעה אלפין דשם אהיה ורחל שמונים אורות שהם ד"פ היה וכו', וג"כ סימן לדבר אליהו.

ד.

כתב הרב זלה"ה לצורך הזווג צריך להיות נסירה וכו' וג"כ רמז לדבר אתוון למפרע.

ה.

כתב הרב זלה"ה מה שנעשה בשבת מאליו נעשה בחול ע"י תפלתינו, וג"כ סימן לדבר בחול חיל ובשבת שבת.

ואו.

כתב הרב זלה"ה הא ראשנה היא בינה וצורתה די, וג"כ רמז לדבר אות הצדי ואם תוסיף דעת תבין הדברים.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.