Difference between revisions of "אמרי בינה (בן איש חי)/הקדמה"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
 
(No difference)

Latest revision as of 18:26, 31 July 2020

אמרי בינה (בן איש חי) TriangleArrow-Left.svg הקדמה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הקדמה

בהנ"ו.

הקדמת המחבר נר"ו

י ברכו ה חכמים ו יהללו ה תלמידים. ישבחו הזקנים ויפארו הנערים. ישירו הגדולים ויזמרו הקטנים. גם אנכי הצעיר אברך ואחלל בפי ובלבבי. ברוך ד' אלקי ישראל. אבינו מלכנו אשר קדשנו במצוותיו וצונו על דברי תורה ובחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ. לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל. אודך ה' אלהי כי אתה הנותן לי כח לעשות חיל בכל דבר ודבר מצד הנפש ומצד הגוף כי ממך הכל:

רבש"ע מודים אנחנו לך על אשר קדשתנו במצותיך ובחרת בנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו. ותתן לנו את תורתך הקדושה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. וקרבתנו לעבודתיך. מה אנחנו מה חיינו שעשית עמנו חסדים גדולים רבים ועצומים כאלה. לפיכך אנחנו חייבין להודות לך תמיד, והרי אנחנו מתחרטים על אשר נתרשלנו מלעסוק בתורתך הקדושה, ועל אשר פגמנו בלמודינו בתורתך הקדושה. השיבנו אבינו לתורתיך וקרבנו מלכנו לעבודתיך, ותזכנו ותעזרנו ותסייענו לעסוק בתורתך לשמה ללמוד וללמד לשמור ולעשות. גל עינינו ונביטה נפלאות מתורתך, ותחננו מאתך חכמה בינה ודעת לחדש חדושים רבים אמתיים בפרד"ס תורתך הקדושה, וחדושי הלכות לאמתה של תורה:

ואחר הדברים והאמת אשר דברתי ושפכתי שיחתי לפני קוני. אגידה ואספרה לפי תומי לעיני בני עמי. זה דרבי מילדותי לאהוב משל ומליצה דברי חכמים וחדותם. ולהתחכם מעומק סברתם ושכלם וחכמתם. ולשתות מים זכים מים חיים הנובעים מפומייהו דרבנן תנאי ואמוראי ורבנן סבוראי. וחכמי הדורות קמאי ובתראי. על כן כדי להטיב ולזכות לילדים ותלמידי דבי רב לחדד שכלם בתורה ודברי חכמה. לקטתי ואספתי מחכמי המשנה והתלמוד זה הים גדול תלמוד בבלי. וגם מן חכמת נושאי כליו. דברים המחכמים את הלב ומחדדים השכל. וצרפתי עמם דרשות האמורים בלשון פלאי ונסתר, שצריך האדם להעמיק קצת עיונו בהם עד שיבין רמזיהם וצרפתי ג"כ עוד חדודים במילי דעלמא. וצרפתי עוד קצת שו"ת שכליות. ונלוה עמם שני דרשות שדרשתי לכבוד מדרש תלמוד תורה. וכאשר עיני הקורא תחזנה משרים. וקראתי חיבור הקטן הזה בשם:

אמרי בינה - חלק ראשון

מכלל דאיכא חלק שני בעזה"י. ואני עליך בטחתי ה' שתעזרני ותסייעני לזכות את הרבים בדברי תורתך הקדושה תורה לשמה. ובעבודת הקודש אשר נעבוד. אותך בלב שלם ובנפש חפיצה:

ומעתה הנני מגלה דעתי ורצוני בכל לבי ובכל נפשי בלב שלם ובנפש חפיצה שכל כונתי בחיבור זה וגם בכל חבורים שבקדושה אשר יזכני השי"ת לחבר ברוב רחמיו וברוב חסדיו. הכל הוא ליקבה"ו בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא י"ה ברה ביחודא שלים בשם כל ישראל. וכל מחשבה ודבור ומעשה שהם נגד רצונו יתברך הנה הם בטלים ומבוטלים. באופן שכל רצוני בחיבור זה ובשאר חבורים שיש לי בס"ד ואשר אעשה ואחדש בעזה"י בדברי תורה ובכל מצוה ומצוה הכל הוא לעשות נחת רוח לפניו דוקא בלי שום פניה זרה כלל ועיקר:

ואחר אלה הדברים אערוך תפלה. לפני אל חי אשר לו הגדולה. אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא. תן כבוד ליראיך ותקוה טובה לדורשיך. ופתחון פה למיחלים לך. שמחה לארצך וששון לעירך. וצמיחת קרן לדוד עבדך. ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו. יראו עינינו וישמח לבינו בביאת הגואל משיח צדקינו. יתי ונחמניה בעגלא ובזמן קריב אכי"ר:

כ"ד המצפה לתשועת ה' והבוטח ברוב רחמיו וברוב חסדיו להאיר עיני במאור תורתו תורת אמת עץ החיים:

הצעיר יוסף חיים בכמהר"ר אליהו בכמהר"ר משה חיים ס"ט

·
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.