אוצר:ספרים קיימים: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

13 January 2023

2 October 2022

14 March 2021

2 March 2021

23 February 2021

21 February 2021

1 November 2020

22 October 2020

24 September 2020

30 June 2020

28 June 2020

25 June 2020

13 May 2020

5 May 2020

3 May 2020

11 December 2019

10 November 2019

22 September 2019

19 September 2019

21 August 2019

18 August 2019

13 August 2019

4 August 2019

2 August 2019

31 July 2019

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)