אוצר:אודות: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

4 February 2021

  • curprev 20:5620:56, 4 February 2021מערכת talk contribsm 8,029 bytes 0 הפעיל הגנה על הדף "אוצר:אודות": בקשה בבקשות ממפעילים ([עריכה=רק מפעילי מערכת מורשים] (בלתי מוגבלת בזמן) [העברה=רק מפעילי מערכת מורשים] (בלתי מוגבלת בזמן))

15 September 2020

11 August 2020

20 June 2020

19 June 2020

10 June 2020

8 May 2020

5 May 2020

23 April 2020

9 August 2019

11 July 2019

14 February 2019

5 February 2018