Difference between revisions of "חפץ חיים/לוח ראשי תיבות"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(יצירת דף עם התוכן "{{ניווט כללי עליון}} {{מרכז|'''לוח סימני ראשי התיבות'''}} א"מ, אפי מרא. א"ת, אפי תלתא. ב"ב, בבא בתר...")
 
(סדר)
 
Line 2: Line 2:
 
{{מרכז|'''לוח סימני ראשי התיבות'''}}
 
{{מרכז|'''לוח סימני ראשי התיבות'''}}
  
א"מ, אפי מרא. א"ת, אפי תלתא. ב"ב, בבא בתרא. במ"א, במקום אחר. במו"ק, במוער קטן. במ"ח, באר מים חיים. בסה"מ, בספר המצות. בפ"ע, בפני עצמה, עצמו. דאה"נ, דאין הכי נמי. דבכ"ג, דבכל גווני. ד"ז, דבר זה, דין זה. הגה"מ, הגהות מיימוני. ה"ד, היכי רמי, הלכות דיעות. הפ"מ, הפני משה. הרא"מ, הרב רבינו אליעזר ממיץ. השמק"ו, השיטה מקובצת. התו"כ, התורת כהנים. וכי"ב, וכיו"ב, וכיוצא בזה. ועאכו"כ, ועאכ"ו, ועל אחת כמה ובמה. ז"א, זה אינו. ח"ה, חילול השם. טו"צ, טומאת צרעת. י"ש, ידי שמים. כה"ג, כי האי גוונא. כ"כ, כל כך, כמו כן. כמ"פ, כ"פ, כמה פעמים. כמ"ש, כמו שכתוב, שכתבתי. כמש"א, כמו שאמרו. כ"ת, כבי תרי. ל"ב, לישנא בישא. לב"ע, לבין עצמו. ל"ד, לאו דוקא. לכ"ז, לכף זכות. לכו"ע, לכולי עלמא. לכ"ח, לכף חוב. לע"ל, לעתיד לבא. לר"י, לרבינו יונה. מ"מ, מכל מקום. מקו"ח, מקור חיים. מוש"ר, מוציא שם רע. נ"פ, נראה פשוט. שד"ד, שלוחא דבי דינא. ש"מ, שיטה מקובצת, ש"ת, שערי (תורה) [תשובה].
+
{|
 +
|-
 +
|א"מ||אפי מרא
 +
|-
 +
|א"ת||אפי תלתא
 +
|-
 +
|ב"ב||בבא בתרא
 +
|-
 +
|במ"א||במקום אחר
 +
|-
 +
|במו"ק||במועד קטן
 +
|-
 +
|במ"ח||באר מים חיים
 +
|-
 +
|בסה"מ||בספר המצות
 +
|-
 +
|בפ"ע||בפני עצמה/עצמו
 +
|-
 +
|דאה"נ||דאין הכי נמי
 +
|-
 +
|דבכ"ג||דבכל גווני
 +
|-
 +
|ד"ז||דבר זה, דין זה
 +
|-
 +
|הגה"מ||הגהות מיימוני
 +
|-
 +
|ה"ד||היכי דמי, הלכות דיעות
 +
|-
 +
|הפ"מ||הפני משה
 +
|-
 +
|הרא"מ||הרב רבינו אליעזר ממיץ
 +
|-
 +
|השמק"ו||השיטה מקובצת
 +
|-
 +
|התו"כ||התורת כהנים
 +
|-
 +
|וכי"ב, וכיו"ב||וכיוצא בזה
 +
|-
 +
|ועאכו"כ, ועאכ"ו||ועל אחת כמה ובמה
 +
|-
 +
|ז"א||זה אינו
 +
|-
 +
|ח"ה||חילול השם
 +
|-
 +
|טו"צ||טומאת צרעת
 +
|-
 +
|י"ש||ידי שמים
 +
|-
 +
|כה"ג||כי האי גוונא
 +
|-
 +
|כ"כ||כל כך, כמו כן
 +
|-
 +
|כמ"פ, כ"פ||כמה פעמים
 +
|-
 +
|כמ"ש||כמו שכתוב, שכתבתי
 +
|-
 +
|כמש"א||כמו שאמרו
 +
|-
 +
|כ"ת||כבי תרי
 +
|-
 +
|ל"ב||לישנא בישא
 +
|-
 +
|לב"ע||לבין עצמו
 +
|-
 +
|ל"ד||לאו דוקא
 +
|-
 +
|לכ"ז||לכף זכות
 +
|-
 +
|לכו"ע||לכולי עלמא
 +
|-
 +
|לכ"ח||לכף חוב
 +
|-
 +
|לע"ל||לעתיד לבא
 +
|-
 +
|לר"י||לרבינו יונה
 +
|-
 +
|מ"מ||מכל מקום
 +
|-
 +
|מקו"ח||מקור חיים
 +
|-
 +
|מוש"ר||מוציא שם רע
 +
|-
 +
|נ"פ||נראה פשוט
 +
|-
 +
|שד"ד||שלוחא דבי דינא
 +
|-
 +
|ש"מ||שיטה מקובצת
 +
|-
 +
|ש"ת||שערי (תורה) [תשובה]
 +
|}
 +
  
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Latest revision as of 20:56, 26 May 2020

חפץ חיים TriangleArrow-Left.png לוח ראשי תיבות

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

לוח סימני ראשי התיבות
א"מ אפי מרא
א"ת אפי תלתא
ב"ב בבא בתרא
במ"א במקום אחר
במו"ק במועד קטן
במ"ח באר מים חיים
בסה"מ בספר המצות
בפ"ע בפני עצמה/עצמו
דאה"נ דאין הכי נמי
דבכ"ג דבכל גווני
ד"ז דבר זה, דין זה
הגה"מ הגהות מיימוני
ה"ד היכי דמי, הלכות דיעות
הפ"מ הפני משה
הרא"מ הרב רבינו אליעזר ממיץ
השמק"ו השיטה מקובצת
התו"כ התורת כהנים
וכי"ב, וכיו"ב וכיוצא בזה
ועאכו"כ, ועאכ"ו ועל אחת כמה ובמה
ז"א זה אינו
ח"ה חילול השם
טו"צ טומאת צרעת
י"ש ידי שמים
כה"ג כי האי גוונא
כ"כ כל כך, כמו כן
כמ"פ, כ"פ כמה פעמים
כמ"ש כמו שכתוב, שכתבתי
כמש"א כמו שאמרו
כ"ת כבי תרי
ל"ב לישנא בישא
לב"ע לבין עצמו
ל"ד לאו דוקא
לכ"ז לכף זכות
לכו"ע לכולי עלמא
לכ"ח לכף חוב
לע"ל לעתיד לבא
לר"י לרבינו יונה
מ"מ מכל מקום
מקו"ח מקור חיים
מוש"ר מוציא שם רע
נ"פ נראה פשוט
שד"ד שלוחא דבי דינא
ש"מ שיטה מקובצת
ש"ת שערי (תורה) [תשובה]


·
מעבר לתחילת הדף